Kompjutorski sustavi odlučivanja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Ciljevi predmeta

Uporabom informatičke tehnologije upoznati studente s osnovama kreiranja kompjutorskih sustava odlučivanja. Razviti sustave za odlučivanje s aspekta fertilizacije, zaštite bilja i ekonomske učinkovitosti proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Objasniti vrste i razine sustava, granice, elemente i svojstva sustava, te relacije i načine optimizacije sustava.
 2. Objasniti faze razvoja sustava za odlučivanje.
 3. Opisati elemente i svojstva agroekosustava u području kvalitete tla, gnojidbe, zaštite bilja, ekonomske analize.
 4. Primijeniti faze razvoja sustava za odlučivanje u procesu kreiranja sustava odlučivanja u gnojidbi, zaštiti i ekonomskoj analizi.
 5. Prepoznati i prikupiti početni set podataka za sustav za odlučivanje u području gnojidbe, zaštite bilje i ekeonomske analize poljoprivredne proizvodnje.
 6. Pripremiti prikupljene podatke za integraciju u kompjutorski sustav odlučivanja.
 7. Testirati proizvodni sustav modelom odlučivanja, te kompjutorskim programima.
 8. Testirati donošenje odluka o gnojidbi, mjerama popravke tla, zaštiti bilja s tehnološkog i ekonomskog aspekta.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Kompjutorski sustavi odlučivanja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 69021
Diplomski sveučilišni studij/smjer Bilinogojstvo (izborni modul)
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 10
Pohađanje vježbi 10 0,33 5
Pohađanje seminara 20 0,67 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Lončarić, Z. , Lončarić, R. (2010.): Kompjutorski sustavi odlučivanja. Poljoprovredni fakultet u Osijeku. Interna skripta.
 2. Lončarić, Z. (1999): Matematičko modeliranje rodnosti ozime pšenice. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 3. Driessen, P.M. (1986): The Q.L.E. primer. A first introduction to quantified land evaluation procedures. Agricultural University, Wageningen, The Netherlands.
 4. Rengel, Z. (1993): Mechanistic simulation models of nutrient uptake: A review. Plant and Soil 152: 161-173. Izborna literatura
 5. Hanks, J., Ritchie, J.T. (1991): Modelling Plant and Soil Systems. Number 31 in the series Agronomy. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisconsin, USA.
 6. Boote, K.J., Loomis, R.S. (1991): Modeling Crop Photosynthesis – from biochemistry to Canopy. CSSA Special Publication Number 19. CSSA, ASA. Madison, Wisconsin, USA.
 7. Jones, J.W., Mishoe, J.W., Boote, K.J. (1987): Introduction to simulation and modeling. Food&Fertilizer Technology Center. Technical Bulletin 100.
 8. Šubić, M., Cvjetković, B. (2001): Prognoza krumpirove plijesni (Phytophtora infestans Mont. de Bary). Glasilo biljne zaštite 2: 69-72.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Definirati sustave, a posebno njihove granice, elemente i atribute koji ih definiraju. Lončarić, Z. , Lončarić, R. (2010.): Kompjutorski sustavi odlučivanja. Poljoprovredni fakultet u Osijeku. Interna skripta., str. 1-12. 1
2. Vrste i razine modela, definiranje relacija unutar modela, razvoj modela za kvantifikaciju relacija, povratne veze za optimizaciju modela. Lončarić, Z. , Lončarić, R. (2010.): Kompjutorski sustavi odlučivanja. Poljoprovredni fakultet u Osijeku. Interna skripta., str. 13-21. 2
3. Postupno upoznavanje sa svim fazama razvoja simulacijskih modela na osnovi svojstava ageoekosustava, posebice tla, analize rasta biljaka i fizioloških procesa u biljci. Lončarić, Z. , Lončarić, R. (2010.): Kompjutorski sustavi odlučivanja. Poljoprovredni fakultet u Osijeku. Interna skripta., str. 22-34. 3
4. Postupno upoznavanje sa svim fazama razvoja simulacijskih modela na osnovi svojstava ageoekosustava, posebice interakcije tla i biljke, rasta korijena s posebnim naglaskom na dinamiku vlažnosti tla i usvajanje hraniva. Lončarić, Z. , Lončarić, R. (2010.): Kompjutorski sustavi odlučivanja. Poljoprovredni fakultet u Osijeku. Interna skripta., str. 36-48. 3
5. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3
Postupno upoznavanje sa svim fazama razvoja simulacijskih modela na osnovi svojstava ageoekosustava, posebice tla, interakcije tla i biljke s posebnim naglaskom na mjere zaštite usjeva od korova i štetočina. 4, 5
6. Postupno upoznavanje sa svim fazama razvoja simulacijskih modela na osnovi svojstava ageoekosustava, posebice tla, interakcije tla i biljke s posebnim naglaskom na mjere zaštite usjeva od korova i uzročnika bolesti. 4, 5
7. Drugi parcijalni ispit 4, 5
Postupno upoznavanje sa svim fazama razvoja sustava za odlučivanje na osnovi svojstava gospodarstva, posebice interakcije ekoloških uvjeta, agrotehnike i ekonomske isplativosti planirane proizvodnje. Definiranje elemenata sustava za ekonomske analize proizvodnje.
8. Postupno upoznavanje sa svim fazama razvoja sustava za odlučivanje na osnovi svojstava gospodarstva, posebice interakcije ekoloških uvjeta, agrotehnike i ekonomske isplativosti planirane proizvodnje. Ugradnja elemenata sustava za ekonomske analize u konpjutorski sustav. 4, 5
9. Treci parcijalni ispit 4, 5
  Metodologija izrade projekta i seminara. 6
10. Opis sustava pretočiti u matematički model, a zatim u kompjutorski model. 6
11. Testirati model postojećim setom podataka i validirati novim setom podataka vegetacijskog pokusa. 6,7,8
12. Izrada seminara. Detaljan opis rada, obrade podataka, kreiranja modela, testiranja i validacije opisati u obliku znanstvenog rada u seminaru. 6,7,8
13 Izrada seminara. Detaljan opis rada, obrade podataka, kreiranja modela, testiranja i validacije opisati u obliku znanstvenog rada u seminaru. 6,7,8
14 Izrada seminara. Detaljan opis rada, obrade podataka, kreiranja modela, testiranja i validacije opisati u obliku znanstvenog rada u seminaru. 6,7,8
15. Seminar. Prikaz i analiza seminara. 6,7,8

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Usmeni Pismeni
09.11.2016. 9:00 11:00 9:00
18.01.2017. 9:00 11:00 9:00
08.02.2017. 9:00 11:00 9:00
22.02.2017. 9:00 11:00 9:00
12.04.2017. 9:00 11:00 9:00
10.05.2017. 9:00 11:00 9:00
14.06.2017. 9:00 11:00 9:00
05.07.2017.. 9:00 11:00 9:00
04.09.2017. 9:00 11:00 9:00
18.09.2017. 9:00 11:00 9:00
20.09.2017. 9:00 11:00 9:00