Mehanizmi i metode fitoregulacije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak

Suradnici

Krunoslav Dugalić , doc. dr. sc.
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s fiziološkim mehanizmima koji su uključeni u regulaciju rasta i razvoja kao i praktičnim mogućnostima njegove kontrole, kod biljaka karakterističnih za voćarsku proizvodnju. Upoznati studente sa tehnikama mikropropagacije i uzgoja in vitro. Upoznati se sa postharvest tehnikama regulacije staničnog disanja u svrhu smanjenja kvantitativnih i kvalitativnih gubitaka uslijed skladištenja.

Ishodi učenja

 1. Opisati i prepoznati značaj mehanizama i metoda fitoregulacije u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.
 2. Prepoznati i razlikovati specifično djelovanje pojedinih biljnih hormona, retardanata i ostlaih fiziološki aktivnih tvari.
 3. Raščlaniti utjecaj primarnog i sekundarnog metabolizma na kvalitetu ploda.
 4. Provesti odgovarajuće mjere fitoregulacije s obzirom na uvjete okoline i biljnu vrstu.
 5. Objasniti tehnike mikropropagacije i razmnožavanja in vitro.
 6. Vrednovati dinamiku porasta voćarskih kulture ploda praćenjem i mjerenjem specifičnih pokazatelja.
 7. Predvidjeti pojavu abiotskog stresa i prepoznati reakciju voćaka na stres te znati odabrati mjere fitoregulacije za sprječavanje odnosno smanjenje posljedica stresnih uvjeta okoline.
 8. Povezati stečena znanja o fiziologiji staničnog disanja sa mogućnostima njegove regulacije u skladišnim uvjetima.
 9. Ocijeniti kvalitetu plodova laboratorijskom analizom specifičnih pokazatelja.
 10. Povezati i integrirati teoretski stečene osnove sa praktičnom primjenom.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2 -
Pohađanje vježbi 0,8 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 10%
Seminarski rad 0,8 20%
Pismeni ispit 2 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Pevalek-Kozlina, B. (2003.): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb.
 2. Baugher, A. Tara, Singha, S. (2003): Concise encyclopedia of temperate tree fruit, The Haworth Press, Inc., USA.
 3. Westwood, N. M. (1993): Temperate-zone pomology. Physiology and culture, 3rd edition. Timber press, INC, Portland, Oregon USA.
 4. Jackson, J. E. (2003): Biology of apples and pears, Cambridge University Press, UK.
 5. Teklić, T: (2006.): Poljoprivredna ekologija i ekonomika okoliša. I dio: Poljoprivredna ekologija. (skripta s predavanjima on-line; http://www.pfos.hr/~dsego/ispitna_literatura/Agroekologija-tekst.doc).
 6. Miljković, I. (2013): Primjena biljnih regulatora rasta u uzgoju jabuka. Poljoprivredni institut, Osijek.
 7. Miljković, I. (2013): Intenzivna sadnja jabuka uzgojni oblici, poljoprivredni institut, Osijek.
 8. Miljković, I. (2013): Primjena biljnih regulatora rasta u uzgoju jabuka. Poljoprivredni institut, Osijek.

Izborna literatura

 1. Knee, M. (2002): Fruit quality and its biological basis. Sheffield Academic Press, UK
 2. Hodges, D. M. (2003): Postharvest oxidative stress in horticultural crops, The Haworth Press, Inc., USA
 3. Web stranica: http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/index.htm

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Značaj poznavanja mehanizama i metoda fitoregulacije u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Baugher, A. Tara, Singha, S. (2003): Concise encyclopedia of temperate tree fruit, The Haworth Press, Inc., USA. str. 235-240. 1
2. Fiziološki aktivne tvari uključene u regulaciju rasta i razvoja biljaka. Hormoni. Retardanti. Ostale fiziološki aktivne tvari. Pevalek-Kozlina, B. (2003.): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb, str. 314-403. Miljković, I. (2013): Primjena biljnih regulatora rasta u uzgoju jabuka. Poljoprivredni institut, Osijek. 1,2,8
3. Primarni i sekundarni metabolizam kod biljaka i kvaliteta ploda. “Post harvest” mehanizmi fitoregulacije. Baugher, A. Tara, Singha, S. (2003): Concise encyclopedia of temperate tree fruit, The Haworth Press, Inc., USA. str. 265-270. Miljković, I. (2013): Načela berbe i skladištenja jabuka, Poljoprivredni institut, Osijek, str. 31-45. Westwood, N. M. (1993): Temperate-zone pomology. Physiology and culture, 3rd edition. Timber press, INC, Portland, Oregon USA, str. 336-364. 1,2,3,8
4. Tehnike mikropropagacije i razmnožavanja in vitro. Jackson, J. E. (2003): Biology of apples and pears, Cambridge University Press, UK, str 473-479. 2,5
5. Analize pokazatelja kvalitete ploda. Miljković, I. (2013): Načela berbe i skladištenja jabuka, Poljoprivredni institut, Osijek. Lisjak, M., Špoljarević, M., Agić, D., Andrić, L. (2009): Praktikum iz fiziologije bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 18-22; 72-74. 9,10
6. Terenska nastava – Upoznavanje s tehnološkim i tehničkim aspektima te praktičnom problematikom vezanom uz kontrolu biljnog rasta i razvoja. Miljković, I. (2013): Intenzivna sadnja jabuka uzgojni oblici, poljoprivredni institut, Osijek. 4,5,6,7,10

Ispitni rokovi