Mehanizmi poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodama strukturne, kinematičke i dinamičke analize mehanizama i teorijom strojeva. Na konkretnim primjerima u okviru vježbi i programskih zadaća primjeniti stečene znanja u rješavanju karakterističnih mehanizama na poljoprivrednim strojevima.

Ishodi učenja

 1. Navesti i protumačiti vrste kinematičkih parove. Objasniti stupnjeve slobode gibanja kinematičkih lanaca i mehanizama.
 2. Analizirati gibanje ravninskih mehanizama. Odrediti brzine i ubrzanja karakterističnih točaka mehanizama poljoprivrednih strojeva primjenom analitičkih i grafoanalitičkih metoda.
 3. Navesti, protumačiti i razlikovati vrste sila i spregova sila (aktivnih, reaktivnih, inercijskih) u mehanizmima poljoprivrednih strojeva.
 4. Uraditi kinetostatičku analizu jednostavnijih mehanizama poljoprivrednih strojeva
 5. Napraviti dinamičku analizu mehanizama poljoprivrednih strojeva
 6. Navesti i protumačiti uravnoteženje mehanizama i rotora strojeva
 7. Navesti i protumačiti krivuljne, zupčaničke, vijčane mehanizme, zatim Cardano-Hookov zglob i njihovu primjenu u kod polj. strojeva
 8. Objasniti strukturnu, kinematičku i kinetostatičku analizu ovjesno-nošenog mehanizma traktora
 9. Objasniti kinematiku i dinamiku robotskih ruku i manipulatora

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mehanizmi poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 69024
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Muftić, O, Drača, K.: Uvod u teoriju mehanizama, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1994.
 2. M. Vujčić: Inženjerske mehanika II, Poljoprivredni fakultet Osijek 2012/2013. (interna skripta)
 3. M. Vujčić: Mehanizmi poljoprivrednih strojeva, (folije s predavanja i vježbi) Poljoprivredni fakultet Osijek 2008.
 4. M. Vujčić, M. Bilandžić, T. Novaković, I. Menđušić: Robotika i njena primjena u poljoprivredi, Zbornik radova XI. Savjetovanja mehanizatora Slavonije i Baranje, Vinkovci, 1987., str. 113-127.

Izborna literatura

 1. Sapunar, Z. (1972).: Mehanizmi, Sveučilište u Zagrebu, Rijeka
 2. Sapunar, Z. (1982).: Mehanizmi, pretisak iz Tehničke enciklopedije 8, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb
 3. Šurina, T, Crneković, M (1990): Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb
 4. Myszka, D. H (2004): Machines and Mechanisms, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
I. Uvod., strukturna analiza mehanizama, kinematički par Stupnjevi SS gibanja, kinematički lanci Oblikovanje mehanizama (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 1-19) 1
II. Brzina i ubrzanje čestice (točaka) i tijela u translaciji Kutna brzina i ubrzanje u rotaciji tijela. Brzina i ubrzanje točaka tijela u rotaciji. Brzina i ubrzanje točaka tijela u ravninskom gibanju tijela (M. Vujčić: Inženjerska mehanika II (interna skripta)- str. 41-53) 2
III. Kinematička analiza mehanizama, trenutni polovi konstrukcije plana položaja mehanizama i putanje Određivanje brzina i ubrzanja čklanova mehanizama (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 19-46) 2
IV. Kinematička analiza, analitičko opisivanje gibanje mehanizama Primjer motornog mehanizma, kulisnog mehanizma Mehanizam V motora (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 47-51) (M. Vujčić: Mehanizmi poljoprivrednih strojeva, (folije s pred. i vježbi) str. 10-11) 2
V. 1. parcijalni ispit – Kinematika mehanizama 1-2
Klasifikacija sile i momenti u mehanizmu Određivanje inercijskih sila. Metoda zamjene masa (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 124-138) 3
VI. Kinetostatika mehanizama, određivanj reakcija u kinematičkim parovima Kinetika poginskog člana Metoda Žukovskij (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 139-155) 4
VII. Metoda redukcije sila i masa Rad sila i momenata Jednadžbe gibanja mehanizama (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 166-183) 5
VIII. Uravnotežavanje mehanizama. Određivanje središta masa Potpuno i djelomično uravnoteženje sila inercije mehanizma Uravnoteženje rotirajućih masa (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 184-200) 6
IX. 2. parcijalni ispit – Kinetika mehanizama 3-6
Krivuljni mehanizmi, osnovi pojmovi i definicije Kinematička analiza ravninskih krivuljnih mehanizama Određivanje brzina i ubrzanja radnog člana (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 70-90) 7
X. Složeni zupčanički mehanizmi, osnovni pojmovi Planetarni mehanizmi Diferencijalni mehanizmi (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 91-112) 7
XI. Frikcioni i vijčani mehanizmi Kardanov-Hookeov mehanizam Mehanizam s malteškim križem (O. Muftić: Uvod u teoriju mehanizama, str. 113-123) 7
XII. Ovjesno nošeni mehanizam traktora, geometrija Kinematika ovjesno-nošenog mehanizma Kinetika ovjesno-nošenog mehanizma (M. Vujčić: Mehanizmi poljoprivrednih strojeva, (folije s pred. i vježbi), str. 41-42 8
XIII. Osnove robota i manipulatora i njihove primjene u poljoprivredi, kinematička analiza, pogon i upravljanje (M. Vujčić: Robotika i njena primjena u poljoprivredi, Zornik radova,str. 113-127) 9
XIV. ZAVRŠNI ISPIT 1-9

Ispitni rokovi