Metode i planovi selekcije životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Boris Lukić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značajem oplemenjivanja životinja, oplemenjivačkim metodama i planovima, metodama kvantitativne genetike i genomike te njihovom primjenom u uzgojnim programima domaćih životinja.

Ishodi učenja

  1. Objasniti koncept uzgojnog plana i metoda u selekciji domaćih životinja
  2. Analizirati kvantitativna svojstva uz primjenu rodovnika i genomskih informacija
  3. Primijeniti suvremene spoznaje i znanja s ciljem oplemenjivanja domaćih životinja i unaprjeđenja uzgojnih programa
  4. Kreirati uzgojni program za suvremene pasmine namijenjene intenzivnom uzgoju, te ugrožene pasmine namijenjene ekstenzivnom i održivom uzgoju

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Metode i planovi selekcije životinja
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Nikola Raguž
Šifra modula: 69025
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zootehnika/Specijalna zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Jovanovac, S.: Principi uzgoja životinja, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, 2012
  2. Weller, J.I.: Quantitative trait loci Analysis in Animals. CABI Publishing, Wallingford, U.K., 2001
  3. Falconer, D.S. and Mackay, T.F.: Introduction to quantitative genetics, Logmann Group Ltd. 1996
  4. Mrode R.: Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values. CABI Publishing, 2014
  5. Van der Werf, J., Kinghorn, B. (2000): Basics of marker assisted selection: QTL Course, June 2000. Belo Horizonte, Brasil

Izborna literatura

  1. Znanstveni radovi iz područja kvantitativne genetike i genomike (proizvodna svojstva, reproduktivna svojstva, bioraznolikost, očuvanje pasmina i dr.)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Povjesni razvoj uzgoja životinja i procesi koji su na njega utjecali. Jovanovac, S.- Principi uzgoja životinja 1
2. Razlozi i značaj oplemenjivanja životinja za stočarsku proizvodnju. Jovanovac, S.- Principi uzgoja životinja 1
3. Pojam uzgojnog plana i metoda. Jovanovac, S.- Principi uzgoja životinja 1
4. Osnovni pojmovi u genetici životinja, definicija kvantitativnog svojstva, varijabilnost kvantitativnih svojstava, komponente fenotipske varijance. Jovanovac, S. – Principi uzgoja životinja, Falconer i Mackay – Introduction to quantitative genetics 2
5. Selekcija u uzgoju domaćih životinja (rezultati selekcije, intenzitet selekcije, selekcijski diferencijal, selekcijski učinak, generacijski interval) Jovanovac, S. – Principi uzgoja životinja, Falconer i Mackay – Introduction to quantitative genetics 2
6. Koeficijenti srodstva i inbridinga (definicije, izračunavanje). Jovanovac, S.- Principi uzgoja životinja, Falconer i Mackay – Introduction to quantitative genetics 2
7. Inbriding depresija (definicija, izvod, posljedice). Jovanovac, S.- Principi uzgoja životinja, Falconer i Mackay – Introduction to quantitative genetics 2,3
8. Heterozis (definicija, izvod, posljedice). Jovanovac, S.- Principi uzgoja životinja, Falconer i Mackay – Introduction to quantitative genetics 2,3
9. Uzgojna vrijednost (razlika između genotipske i uzgojne vrijednosti, metode izračunavanja uzgojne vrijednosti) Jovanovac, S. – Principi uzgoja životinja, Mrode- Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values, Falconer i Mackay – Introduction to quantitative genetics 2,3
10. Metode selekcije. Jovanovac, S. – Principi uzgoja životinja 2,3
11. Kreiranje uzgojnog programa. Weller, J.I.: Quantitative trait loci Analysis in Animals. 4
12. Primjena molekularnih markera u uzgojnim programima. Weller, J.I.: Quantitative trait loci Analysis in Animals, Van der Werf, J., Kinghorn, B. (2000): Basics of marker assisted selection 4
13. Izračun genetske varijabilnosti pomoću rodovnika te genomskih informacija. Weller, J.I.: Quantitative trait loci Analysis in Animals, Falconer i Mackay- Introduction to quantitative genetics 4
14. Kreiranje strategije za suvremene pasmine te ugrožene pasmine Jovanovac, S. – Principi uzgoja životinja, Weller, J.I.: Quantitative trait loci Analysis in Animals. 3,4
15. Analiza primjera 4

Ispitni rokovi