Mikrobiologija tla

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike diplomskog studija s mikrobnom populacijiom tla, te svim procesima, kao i njihovoj neposrednoj i nezamjenjivoj ulozi u uzgoju povrća i cvijeća.

Ishodi učenja

  1. Razlikovati i opisati zemljišne mikroorganizme
  2. Objasniti interakcije među mikroorganizmima i razlikovati kategorije mikrobnih odnosa
  3. Razumjeti mikrobni metabolizam i mogućnosti iskorištavanja pojedinih metaboličkih procesa u poljoprivrednoj proizvodnji
  4. Objasniti značaj i ulogu korisnih mikroorganizama u uzgoju povrća i cvijeća
  5. Predložiti korištenje korisnih mikroorganizama u fertilizaciji i zaštiti povrća i cvijeća

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mikrobiologija tla
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Gabriella Kanižai Šarić
Šifra modula (nastavnički portal): 69074
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi (izborni modul)
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Đukić, D.A., Jemcev, V.T., Kuzmanova, J. (2007): Biotehnologija zemljišta. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku. (udžbenik).
  2. Subba Rao, N.S. (1999): Soil Microbiology, Science Pub Inc., SAD. (udžbenik).
  3. Valpuesta, V. (ur.) (2002): Fruit and Vegetable Biotechnology. Woodhead Publishing Limited, Cambridge. (udžbenik)

Izborna literatura

  1. Rai, M.K. (ur.) (2005): Handbook Of Microbial Biofertilizers. Haworth Press, New York. (priručnik)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Mikrobna ekologija: biološki i ekološki čimbenici u uzgoju povrća i cvijeća. Zemljišni mikroorganizmi. Mikrobiološke interakcije, razvoj njihovih zajednica i njihova adaptilnost. Mikrobiologija pesticida. Đukić i sur., Biotehnologija zemljišta, str. 27-101 1,2,3
2. Mikrobiološka gnojiva. Mikorizne gljive i slobodnoživući mikroorganizmi rizosfere. Raspodjela i ekološka relevantnost endo i ektomikoriza. Rast povrća i cvijeća potaknut bakterijama. Korisni mikroorganizmi i otpornost povrća i cvijeća protiv štetočina i bolesti. Biofertilizacija u uzgoju povrća i cvijeća. Đukić i sur., Biotehnologija zemljišta, str. 353-431. 4,5
3. Mikrobna biotehnologija u uzgoju povrća i cvijeća. Biofertilizacija u uzgoju povrća i cvijeća. Đukić i sur., Biotehnologija zemljišta, str. 433-438, 449- 452; Subba Rao, Soil Microbiology, str. 93-109. 1-5
4. Prezentacije seminarskih radova 1-5

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
14.11.2017. 9.00
09.01.2018. 9.00
30.01.2018. 9.00
13.02.2018. 9.00
10.04.2018. 9.00
15.05.2018. 9.00
19.06.2018. 9.00
03.07.2018. 9.00
04.09.2018. 9.00
18.09.2018. 9.00
20.09.2018. 9.00

 

Ispiti se održavaju u kabinetu izv.prof.dr.sc. Gabrielle Kanižai Šarić soba 321, III kat.