Monitoring i zaštita okoliša

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Irena Jug

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s globalnim uzročnicima onečišćenja okoliša i strategijom održivog razvoja gospodarstva. Naglasak je na utjecaj poljoprivrede na okoliš, mjere smanjenja rizika i ulogu monitoringa u sustavu održivosti.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam i važnost održive poljoprivrede te utjecaj intenzivne poljoprivrede na okoliš
 2. usporediti posljedice konvencionalne i održive poljoprivredne proizvodnje na okoliš
 3. diskutirati o primjeni mineralnih i organskih gnojiva s aspekta onečišćenja tla i potreba biljaka
 4. objasniti utjecaj agrokemikalija na okoliš
 5. objasniti značaj monitoringa za racionalno gospodarenje poljoprivrednim tlima
 6. koristiti GIS alate u funkciji vizualizacije zemljišnih i agrokemijskih podataka
 7. primijeniti zakonske odredbe u području zaštite okoliša
 8. komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz oplemenjivanja ratarskih kultura

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Monitoring i zaštita okoliša
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Šifra modula (nastavnički portal): 69026
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Marschner, H., (1995): Mineral nutrition of higher plants, Academic press
 2. Láng, I. , M. Jolánkai ,T. Komives (2004): Pollution Processes in Agri-Environment, pp. 277. Akaprint Publishers, Budapest
 3. Vukadinović, V., Vukadinović, V (2011): Ishrana bilja, udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek
 4. Magdoff, F. i Van Es, H. (2009): Building soils for better crops: Sustenable soil management. Sustenable Agriculture Research & Education, third edition.
 5. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus, Zagreb
 6. Bašić, F., Butorac, A., Vidaček, Z, Racz Z., Ostojić Z, Bertić B. (1993): Program zaštite tala Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 7. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu
 8. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek

Izborna literatura

 1. National Research Council, 1989: Alternative agriculture. National Academy Press, Washington, DC
 2. Zakoni, Pravilnici i Deklaracije iz područja zaštite okoliša

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Povijesti primjene agrokemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji 1,2
2. Utjecaj agrokemikalija na okoliš Láng, I. , M. Jolánkai ,T. Komives (2004): Pollution Processes in Agri-Environment, pp. 277. Akaprint Publishers, Budapest 2,3,4
3. Prijelaz s konvencionalne na održivu poljoprivredu Magdoff, F. i Van Es, H. (2009): Building soils for better crops: Sustenable soil management. Sustenable Agriculture Research & Education, third edition 2
4. Principi održive poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na integriranu ishranu bilja Magdoff, F. i Van Es, H. (2009): Building soils for better crops: Sustenable soil management. Sustenable Agriculture Research & Education, third edition Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek Marschner, H., 1995: Mineral nutrition of higher plants, Academic press 2,3,4
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
Monitoring tla Bašić, F., Butorac, A., Vidaček, Z, Racz Z., Ostojić Z, Bertić B. (1993): Program zaštite tala Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 5
6. Značenje monitoringa i formiranja informacijskih sustava za racionalno gospodarenje poljoprivrednim tlima 5
7. Primjena različitih informacijih tehnologija Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek 6
8. Vizualizacija zemljišnih i agrokemijskih podataka Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek 6
9. Drugi parcijalni ispit 5,6
Pregled aktualnih domaćih i svjetskih zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite okoliša Zakoni, Pravilnici i Deklaracije iz područja zaštite okoliša 7
10. Zaštita tla i voda Zakoni, Pravilnici i Deklaracije iz područja zaštite okoliša 7
11. Primjena zakona o zaštiti okoliša Zakoni, Pravilnici i Deklaracije iz područja zaštite okoliša 7
12. Organizacija rada na terenu 7
13. Treći parcijalni ispit 7
Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x