Nematologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Brmež

Suradnici

Josipa Puškarić , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s važnošću nematoda u prirodi, problematikom biljnih nematoda, zoofagnih nematoda, te korisnim nematodama.

Ishodi učenja

 1. Pravilno uzeti uzorak tla za nematološke analize, te ga pravilno obraditi, izdvojiti nematode, prebrojati i odrediti radi li se o biljnim parazitima ili ne.
 2. Opisati biologiju nematoda, životni ciklus te važnost nematoda u prirodi.
 3. Prepoznati najvažnije fitoparazitne nematode, kao i simptome na polju i na biljci koji nastaju uslijed napadafitoparaztnih nematoda.
 4. Opisati nematode korijena, stabljike, lista i sjemena.
 5. Preporučiti plan zaštite od fitoparazitnih nematoda.
 6. Objasniti ulogu nematoda u prirodi, važnost korištenja nematoda kao bioindikatora
 7. Odabrati najpovoljnije entomopatogene nematode u zaštiti od štetnih kukaca

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Nematologija
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mirjana Brmež
Šifra modula (nastavnički portal): 69075
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul, svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivezić, M. (2014): Fitonematologija. Grafika do.o.o. Osijek, p.p. 109.
 2. Ljerka Oštrec (1998): Zoologija. Zrinski Čakovec (knjiga) za tematske cjeline: p.p. 232.
 3. Krnjajić, Đ., Krnjajić, S: (1987): Fitonematologija. Nolit, Beograd. p.p. 433.
 4. Bongers, T.(1994): De nematoden van Nederland. KNNV: Utrecht.
 5. Southey, J.F. (1970): Laboratory methodes for work with plant and soil nematodes. London (praktikum) .

Izborna literatura

 1. Znanstveni i stručni radvi iz područja nematologije

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Važnost nematoda u prirodi. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja); Oštrec, 1998. (odabrana poglavlja). 2
2. Uzimanje uzoraka tla i biljnog material za nematološke analize. Southey, J.F. 1970. (odabrana poglavlja) 1
3. Metode izdvajanje nematode iz tla i biljnog materija. Southey, J.F. (1970) (odabrana poglavlja) 1
4. Sistematika nematoda. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja) 1,2
5. Determinacija nematoda Bongers, T.(1994) (odabrana poglavlja) 3
Prvi parcijalni ispit 1,2
6. Biologija i ekologija nematoda. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja); Oštrec, 1998) 2,3,6
7. Nematode korijena. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja), Oštrec (1998). 3,4
8. Nematode stabljike. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja), Oštrec (1998). 3,4
9. Nematode lista. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja), Oštrec (1998). 3,4
10. Suzbijanje fitoparazitnih nematoda. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja). 5
Drugi parcijalni ispit 3,4,5
11. Nematode kao bioindikatori zdravlja tla. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja); Oštrec, 1998. (odabrana poglavlja) 6
12. Ekološki indeksi u nematologiji. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja); Oštrec, 1998. (odabrana poglavlja) 6
13. Zoofagne nematode. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja); Oštrec, 1998. (odabrana poglavlja) 6
14. Interakcija nematoda i drugih organizama. 6
15. Entomopatogene nematode. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja); Krnjajić i Krnjajić (odabrana poglavlja); Oštrec,1998. (odabrana poglavlja) 7
Treći parcijalni ispit 6,7

Ispitni rokovi

DOC.DR.SC. IVANA MAJIĆ

 • 9.11.2016.
 • 11.1.2017.
 • 1.2.2017.
 • 15.2.2017.
 • 12.4.2017.
 • 3.5.2017.
 • 12.6.2017.
 • 29.6.2017.
 • 13.7.2017.
 • 6.9.2017.
 • 20.9.2017. DEKANSKI
 • 25.9.2017.

ISPITI će se održati u 10 h

KONZULTACIJE su svake srijede (10-12 h)

Ispiti i konzultacije održati će se u kabinetu br. 407, IV kat