Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula » Izborni moduli » Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji

Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s tipovima objekata za smještaj i uzgoj životinja, te materijalima koji se koriste pri izgradnji stočarskih objekata. Nadalje, upoznavanje studenata sa sustavima ventiliranja, radi osiguravanja zooklimatskih uvjeta u nastambama za životinje.

Ishodi učenja

 1. izvršiti tehnološko projektiranje farme
 2. Proračuni kapaciteta smještaja s obzirom na vrstu i kategoriju životinja, svrhu i način proizvodnje
 3. Proračun toplinskih gubitaka u stočarskim objektima, određivanje ventilacijskih potreba

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Kralik Gordana i sur. (2011.) Zootehnika
 2. Kralik Gordana i sur.(2009.) Peradarstvo- biološki i zootehnički principi
 3. Kralik Gordana i sur. (2007.) Svinjogojstvo- biološki i zootehnički principi
 4. Senčić, Đ., Pavičić Ž., Bukvić Ž.(1996): Intenzivno svinjogojstvo, Osijek
 5. Biglbauer, M.(1997): Poljoprivredni objekti, Osijek
 6. Šikić, D. (1980): Elementi projektiranja građevinskih firmi. Poljoprivredno graditeljstvo, Zagreb

Izborna literatura

 1. Maton, A., Daelemans J., Lambrecht J.(1989): Housing of Animals, Oxford – New York
 2. Kavgić, P.(1999): Energetski autonomno i ekološki čista farma, Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
2. Vrste stočarskih objekata. Biglbauer, (1997), Šikić, D. (1980) 2
3. Građevinsko-tehnički faktori: fizikalno građevinska svojstva objekata u stočarskoj proizvodnj. , (1997), Šikić, D. (1980) 3
4. Zagrijavanje i hlađenje objekata u stočarstvu, toplinska ravnoteža. Kralik (2007.), Kralik (2009.), Senčić (1996.) 4
5 Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,
Ventilacijski sustavi u stočarskoj proizvodnji. Kralik (2007.), Kralik (2009.), Senčić (1996.) 5
6. Higijensko-tehnički faktori: proizvodni uvjeti boravka životinje. Kralik (2007.), Kralik (2009.), Senčić (1996.) 6
7. Zagrijavanje objekata konvencionalnim i alternativnim izvorima energije. Kralik (2007.), Kralik (2009.), 7
8. Drugi parcijalni ispit 5,6,7,
Proračuni kapaciteta smještaja životinja pri različitim stočarskim proizvodnjama. Kralik (2007.), Kralik (2009.), Senčić (1996.) 8
9. Proračuni toplinskih gubitaka u stočarskim objektima, određivanje ventilacijskih potreba. Kralik (2007.), Kralik (2009.), Senčić (1996.) 9
10. Zračenje i tipovi ventilacije objekata u svinjogojskoj, govedarskoj i peradarskoj proizvodnji. Kralik (2007.), Kralik (2009.) 10
11. Treći parcijalni ispit 8,9,10

Ispitni rokovi