Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi predmeta

Polaznike diplomskog studija upoznati s različitim izvora obnovljive energije čija je sirovinska osnova iz poljoprivredne proizvodnje. Načini proizvodnje i primjene OIE u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Definirati zakonske regulative RH i EU za obnovljive izvore energije (OIE)
 2. Definirati izvore biomase i način konverzije u energiju
 3. Opisati svojstva bioplina, proces anaerobne fermentacije biomase pri proizvodnji bioplina,
 4. Definirati pogone za proizvodnju bioplina
 5. Opisati biodizel i njegova svojstva, tehnologiju proizvodnje biodizela, mogućnosti korištenja biodizela u poljoprivredi
 6. Dimenzioniranje različitih pogona za proizvodnju OIE
 7. Izračuni energetskog potencijala sirovinskih osnova za proizvodnju OIE
 8. Opisati utjecaj OIE na okoliš
 9. Tehnološki projektirati proizvodnju i korištenje OIE u poljoprivrednoj proizvodnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Gordana Kralik (2011.) Zootehnika
 2. Labudović i sur. (2012.) Osnove primjene biomase
 3. Labudović i sur. (2011.)1 Fotonaponski sustavi
 4. Labudović i sur. (2011.)2 Solarni toplinski sustavi
 5. Ljubomir Majdandžić (2010.) Solarni sustavi
 6. Boris Labudović i sur. (2009. ) Dizalice topline
 7. Ljubomir Majdandžić (2008.) Obnovljivi izvori energije
 8. Gordana Kralik (2007.) Svinjogojstvo- biološki i zootehnički principi

Izborna literatura

 1. Baličević,I., i sur.(2001.): Agrar energija i ekologija,
 2. Graf, W. (1994.): Biogas- Historisches, Biogas für Österreich, Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Jungend und Familie,
 3. Đulbić, M. (1986.): Biogas, dobijanje, korištenje i gradnja uređaja, Beograd,
 4. WienHorst Eichhorn (1985): Landtechnik, Stuttgart
 5. Petar Kulišić (1991): Novi izvori energije, Školska knjiga Zagreb
 6. BIOEN (2001): Projekt biodizel – uvođenje proizvodnje biodizelskoga goriva u RH, Energetski institut ‘’Hrvoje Požar’’ Zagreb

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
2. Podjela biomase, načini koverzije biomase u energiju. Iskorištavanje žetvenih ostataka i celulozne mase iz šumarske industrije za proizvodnju energije. Labudović i sur. (2012.), Majdandžić (2008.), Baličević (2001.) 2
3. Biodizel, svojstva biodizela, proces proizvodnje biodizela, standardi EU za korištenje biodizela. Labudović i sur. (2011.), Majdandžić (2008.), BIOEN (2001) 3
4. Bioetanol, svojstva bioetanola, proces proizvodnje bioetanola, standardi EU za korištenje bioetanola. Labudović i sur. (2011.), Majdandžić (2008.), BIOEN (2001) 4
5. Svojstva bioplina, proces anaerobne fermentacije biomase pri proizvodnji bioplina, pogoni za proizvodnju bioplina, Bio-elektro-toplinski uređaj (BHKW), obvezne mjere sigurnosti. Kralik (2011.) 5
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,5
  Solarna energija, solarni kolektori, solarne čelije. Majdandžić (2010.) Labudović i sur. (2011.)1, Labudović i sur. (2011.)2 6
7. Energija vjetra, princip rada vjetroelektrana, vrste vjetroelektrana. Majdandžić (2008.), 7
8. Geoterminalna energij, izvori geoterminalne energije, način korištenja geoterminalne energije, toplinske crpke. Majdandžić (2008.), Labudović (2009.) 8
9. Drugi parcijalni ispit 6,7,8
  Biogoriva druge generacije, gorive ćelije. BIOEN (2001) 9
10. Proizvodnja i korištenje vodika kao energenta . Majdandžić (2008.), 10
11. Energetska učinkovitost, niskoenergetske i pasivne kuće. Majdandžić (2008.), 11
12. Treći parcijalni ispit 9,10,11,

Ispitni rokovi