Očuvanje animalnih genetskih resursa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
doc.dr.sc. Boris Lukić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
Prof.dr.sc. Pero Mijić
doc.dr.sc. Vladimir Margeta

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s konceptom biološke raznolikosti, značenjem animalne genetske raznolikosti u svjetlu globalne i nacionalne strategije, s posebnim osvrtom na stanje i metode zaštite ugroženih pasmina i vrsta domaćih životinja.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti glavne ciljeve proučavanja i očuvanja animalne genetske raznolikosti.
 2. Interpretirati važnost i ulogu autohtonih populacija domaćih životinja u očuvanju animalne genetske raznolikosti.
 3. Prepoznati važnost efektivne veličine populacije u određivanju stupnja ugroženosti pasmina i vrsta životinja na nekom području te razumjeti utjecaja inbridinga.
 4. Prepoznati značaj ispitivanja genetske strukture autohtonih pasmina
 5. Razlikovati molekularne metode i postupke u proučavanju genoma autohtonih pasmina
 6. Samostalno prezentirati i kritički se osvrnuti na model zaštite i očuvanja autohtonih i zaštićenih pasmina i vrsta domaćih žvotinja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Očuvanje animalnih genetskih resursa
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Nikola Raguž
Šifra modula: 69030
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zootehnika/Specijalna zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 10 0,33 5
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. FAO:The State of the World’s Animal genetic Resources for Food and Agriculture – in brief, edited by Dafyd Piling and Barbara Rischowsky. Rome, 2007.
 2. Nacionalni program očuvanja i zaštite ugroženih pasmina i vrsta (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, 2010)
 3. Grupa autora: Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske (Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Hrvatske poljoprivredne agencije), Zagreb, 2011.
 4. Posavi, M., Ernoić, M., Ozimec, R., Poljak, F.: Hrvatske pasmine domaćih životinja. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb 2002.

Izborna literatura

 1. Baumung, R., Simianer, H., Hofman, I. Genetic diversity studies in farm animals – a survey. J. Anim. Breeed.Genet. 121 (2004), 363-373.
 2. Caput, P., Ivanković: Tipizacija genoma domaćih životinja u Hrvatskoj. Zbornik radova sa znanstvenog skupa pod naslovom: Biodiversity in livestock production in Croatia, Zagreb, 2007, str. 29-38.
 3. ostali stručni i znanstveni radovi prezentirani i objavljeni u časopisima i zbornicima s konferencija o zaštiti i očuvanju ugroženih pasmina i vrsta kod nas i u svijetu.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme Ishodi učenja
1. Uvodno predavanje: upoznavanje studenata sa sadržajem modula, popisom tematskih cjelina, predavačima, literaturom I popisom naslova seminarskih radoav te datumima parcijalnih ispita -
2. Pojam animalnih genetskih resursa; značaj očuvanja animalnih genetskih resursa na gobalnoj i nacionalnoj razini; Pojam autohtonosti pasmina i sojeva 2
3. Povijesni pregled očuvanja i zaštite animalnih genetskih resursa, a posebno zaštite i očuvanja ugroženih; Stanje animalnih genetskih resursa u Hrvatskoj 2,3
4. Kriteriji za ocjenjivanje stupnja ugroženosti; Strategije I akcijski panovi zaštite biološke I krajobrazne raznolikosti 2,3,4
5. Modeli očuvanja i zaštite autohtonih pasmina životinja u Hrvatskoj 3,4,5
6. Konzervacijski program i sheme; Uloga konzervacijske genetike (tipizacija genoma, ispitivanje genetske udaljenosti i autentičnosti) 6
7. Parcijalni ispit iz dosadašnjih tematskih cjelina 2,3,4,5,6
8. Stanje i program zaštite izvornih I zaštićenih pasmina goveda 2-6
9. Stanje I program zaštite izvornih I zaštićenih pasmina konja 2-6
10. Stanje I program zaštite izvornih I zaštićenih pasmina autohtonih ovaca I koza 2-6
11. Stanje I program zaštite izvornih I zaštićenih pasmina svinja 2-6
12. Stanje I program zaštite izvornih I zaštićenih pasmina peradi 2-6
13. Prezentacija seminarskih radova I rasprava 2-6
14. Prezentacija seminarskih radova I rasprava 2-6
15. Prezentacija seminarskih radova I rasprava 2-6

Ispitni rokovi