Održive tehnologije uzgoja bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s važnijim tehnološkim činiteljima održivog uzgoja bilja (ratarskih, i povrćarskih kultura) te ih obučiti da se samostalno služe svim raspoloživim znanstvenim i stručnim dostignućima u bilinogojstvu, a u cilju održivog uzgoja bilja, kao globalnog trenda. Nadalje, upoznati pristupnike sa izradom i korištenjem ekspertnih sustava u Bilinogojstvu, te suvremenim trendovima potrajnog gospodarenja te integriranim, biodinamičkim te organskim načinom uzgoja bilja.

Ishodi učenja

 1. Opisati opći i gospodarski značaj održivog uzgoja bilja. Opisati i navesti agroekološke činitelje uzgoja bilja (zahtjev pojedinih kultura prema klimatskim prilikama i tlu).
 2. Navesti, opisati i interpretirati suvremene pravce održivog uzgoja bilja, a posebno Integrirani, Biodinamički te Organski način uzgoja bilja.
 3. Opisati važnost agroklimatskih čimbenika koji utječu na rast i razvoj. Navesti i opisati održive tehnologije uzgoja žitarica uz primjenu AgBase baze podataka u okviru ekspertnog sustava.
 4. Interpretirati održivu agrotehniku (plodored, sjetva, obrada tla za pojedine kulture, sustavi uzgoja, gnojidba, zaštita bilja od bolesti, štetnika i korova) te žetvu/berbu industrijski i krmnih kultura, te njihov alternativni način uzgoja uz korištenje ekspertnih sustava.
 5. Interpretirati održivu agrotehniku (plodored, sjetva, obrada tla za pojedine kulture, sustavi uzgoja, gnojidba, zaštita bilja od bolesti, štetnika i korova) te žetvu/berbu osnovnih povrćarskih kultura te njihov alternativni način uzgoja uz korištenje ekspertnih sustava.
 6. Interpretirati i prezentirati ekspertni sustav u uzgoju bilja te sudjelovanje u izradi baze podataka za biljnu proizvodnju i potencijalnu uporabu za izradu tematskih karata u biljnoj proizvodnji.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Održive tehnologije uzgoja bilja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 69013
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I. Tehnologija (agrotehnika) važnijih ratarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 2. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II. Tehnologija (agrotehnika) važnijih povrćarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 3. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 4. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija , Poljoprivredni fakultet Osijek.

Izborna literatura

 1. Lešić Ružica, Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić Mirjana, Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo, Zrinski d. d.
 2. Todorović J., Lazić B., Komljenović I. (2003): Ratarsko – povrtarski priručnik, Laktaši, 2003.
 3. Lazić Branka, Ilić Z., Đurovka M. (2013) Organska proizvodnja povrća, Centar za organsku proizvodnju, Selenča – Novi Sad.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj održivog uzgoja bilja. Osnovne značajke i suvremeni pristup u tehnologiji (agrotehnici), Biodinamički uzgoj bilja. Integrirana proizvodnja bilja, te Organski način uzgoja. Ekspertni sustavi u uzgoju bilja i prezentacije. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV., str. 1-70. 1,2
2. Ratarstvo- Žitarice – vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi žitarica prema klimatsko edafskim činiteljima. Strne i prosolika žitarice – Pšenica, Ječam, Kukuruz, Sirak) – agrotehnika (uzgoj) – plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet; integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I., 7-67; Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 4-82. 3
3. Prvi parcijalni ispit 1,2
Industrijsko i krmno bilje- vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi industrijskog bilja prema klimatsko edafskim činiteljima. 4
4. Šećerna repa, Soja, Krumpir- agrotehnika (uzgoj) – nus proizvodi, plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I, str. 86-146. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 83-124. 4
5. Krmno bilje- vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi krmnog bilja prema klimatsko edafskim činiteljima. Lucerna, Djeteline i Trave- nus proizvodi, plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet, Načini spremanja (zeleni krmni slijed, sjenaža, silaža, sjeno); Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I, str. 158-174. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 126-136. 4
6. Drugi parcijalni ispit 3,4,5
  Uvod u Povrćarstvo, vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi povrćarskih kultura prema klimatsko edafskim činiteljima. Integrirani i organski načini uzgoja povrća. Ekspertni sustavi u uzgoju povrća. Uzgoj prijesadnica i temeljni činitelji uzgoja povrća u zaštićenim prostorima. Lešić Ružica, Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić Mirjana, Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo, str. 33-67. I 91-103. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5
7. Kupusnjače i Lukovi – Kupus i Luk- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 8-60. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5
8. Pomoćnice (Rajčica, Paprika) i Tikvenjače (Krastavac)- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja, te glavne značajke istog. Interpretacija i prezentacija ekspertnih sustava u uzgoju bilja te sudjelovanje u izradi baze podataka za biljnu proizvodnju i potencijalnu uporabu za izradu tematskih karata u biljnoj proizvodnji. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 104-176. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5,6
9. Treći parcijalni ispit 6,7,8

Ispitni rokovi