Održivi ruralni razvitak

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Ciljevi predmeta

Suvremeni trendovi u tržišnom okruženju traže prilagođavanje ruralnih prostora u kojima prevladavaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva – temelj tradicije, kulture i poljoprivrednih vrijednosti. Cilj je prilagoditi poslovanje gospodarstava i udovoljiti zahtjevima tržišta na način da se ekonomski, kulturno i socijalno prepozna konkurentnost.

Ishodi učenja

 1. Poznavati temeljne odrednice održivog razvoja
 2. Objasniti interne i eksterne uvjete okruženja u ruralnom prostoru
 3. Poznavati diverzifikaciju gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru
 4. Identificirati specifičnosti ruralne kulture i tradicije
 5. Analizirati različite oblike umrežavanja kroz poslovna povezivanja
 6. Poznavati mjere institucijske potpore u ruralnom prostoru

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Održivi ruralni razvoj
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
Šifra modula (nastavnički portal): 69032
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 25 0,83 10
Pohađanje vježbi 25 0,83 5
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Kordej De Villa, Ž., Stubbs, P., Sumpor, M.: Participativno upravljanje za ruralni razvoj, Ekonomski institut, Zagreb 2009.
 2. Cifrić, I: Ruralni razvoj i modernizacija: Bibliteka znanost i društvo Zagreb 2003. (udžbenik)
 3. Cifrić, I: Okoliš i održivi razvoj, Biblioteka razvoj i okoliš, Zagreb 2002 (udžbenik)
 4. Cifrić, I., Čaldarović, O., Kadanj, R., Kufrin, K: Društveni razvoj i ekološka modernizacija, Biblioteka razvoj i okoliš, Zagreb 1998. (udžbenik)
 5. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, www.mps.hr

Izborna literatura

 1. AO EU Accession Workshop (2001): The challenge of rural development in the EU accession countries. Washington, D. C.: The World Bank, cop. 2001, 205 pp (radovi)
 2. Economic development on the local and regional level: initiatives in South-East Europe, Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung, proceedings, 84 pp (radovi)
 3. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara (radovi)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pojam, termini i oblici održivog razvoja. Kordej De Villa, Stubbs, Sumpor, Participativno upravljanje za ruralni razvoj, str. 17-47. 1
2. Ekonomske, društvene i ekološke pretpostavke razvoja. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, www.mps.hr 1
3. Interni i eksterni uvjeti okruženja. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, www.mps.hr 2
4. Diverzifikacija gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, www.mps.hr 3
5. Lokalna dimenzija održivog razvoja. Kordej De Villa, Stubbs, Sumpor, Participativno upravljanje za ruralni razvoj, str. 47-63. 3
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Dihotomija ruralnog i urbanog prostora. Kordej De Villa, Stubbs, Sumpor, Participativno upravljanje za ruralni razvoj, str. 63-83. 4
7. Održivi razvoj i tradicija poslovanja. Cifrić, Ruralni razvoj i modernizacija, str.107-110 4
8. Ruralna kultura. Cifrić, Ruralni razvoj i modernizacija, str.58-90 4
9. Umrežavanje kroz poslovna povezivanja. Kordej De Villa, Stubbs, Sumpor, Participativno upravljanje za ruralni razvoj, str. 149-205. 5
10. Institucionalni kapaciteti za integrirani ruralno-regionalni razvoj. Kordej De Villa, Stubbs, Sumpor, Participativno upravljanje za ruralni razvoj, str. 83-133. 6
11. Prezentacije seminarskih radova 1,2,3,4,5,6
Drugi parcijalni ispit 4,5,6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
16.11. 2016. 10.00h
18.01. 2017. 10.00h
08.02. 2017. 10.00h
22.02. 2017. 10.00h
26.04. 2017. 10.00h
17.05. 2017. 10.00h
21.06. 2017. 10.00h
05.07. 2017. 10.00h
06.09. 2017. 10.00h
20.09.2017. 10.00h
27.09. 2017. 10.00h