Održivo gospodarenje tlom

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Irena Jug

Suradnici

Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s ulogom, odlikama i principima održivog gospodarenja poljoprivrednim tlom kroz podizanje produktivnosti tla, zaštitu tla kao prirodnog resursa i minimalizaciju negativnih utjecaja na okoliš. Upoznavanje s važnošću multidisciplinarnog pristupa u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam i važnost održive poljoprivrede, utjecaj intenzivne poljoprivrede na okoliš te principe održive poljoprivrede,
 2. opisati tlo kao temelj održivog gospodarenja, tlo kao uvjetno obnovljivi prirodni izvor,
 3. objasniti ulogu tla u tvorbi organske tvari, funkcije tla, procese degradacije i zaštite poljoprivrednih tala
 4. procjeniti utjecaj svojstava tla na prinos kultura,
 5. odabrati mjere popravaka fizikalnog, kemijskog i biološkog kompleksa tla
 6. navesti principe gnojidbe, modeliranja gnojidbe,
 7. prepoznati važnost suvremene kontrole plodnosti tla
 8. protumačiti pogodnost najzastupljenijih tipova tala određenom načinu korištenja u sklopu održive poljoprivredne proizvodnje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Održivo gospodarenje tlom
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Šifra modula (nastavnički portal): 101183
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Magdoff, F. i Van Es, H. (2009): Building soils for better crops: Sustenable soil management. Sustenable Agriculture Research & Education, third edition.
 2. Butorac, A., 1999: Opća agronomija, udžbenik, Školska knjiga, Zagreb
 3. Vukadinović, V., Vukadinović, V 2011: Ishrana bilja, udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek
 4. Bašić, F., Mesić, M., Butorac, A., Kisić, I., 1999: Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. XXXV skup u povodu 140 oblj. polj. školstva u Križevcima, Zbornik Radova, 71-87. Križevci
 5. Martinović, J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša. Zagreb
 6. Birkas, M., 2008: Environmentally-sound adaptable tillage, Akademiai Kiado, Budapest
 7. Marschner, H., 1995: Mineral nutrition of higher plants, Academic press
 8. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu

Izborna literatura

 1. National Research Council, 1989: Alternative agriculture. National Academy Press, Washington, DC
 2. Cornell’ś Land Evaluation Home Page (1997): Land Evaluation. Cornell University (http://www.css.cornell.edu/ landeval/landeval.htm)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
Temelji održive poljoprivredne proizvodnje Magdoff, F. i Van Es, H. (2009): Building soils for better crops: Sustenable soil management. Sustenable Agriculture Research & Education, third edition 2
2. Tlo kao temelj održivog gospodarenja i kao uvjetno obnovljivi prirodni izvor Magdoff, F. i Van Es, H. (2009): Building soils for better crops: Sustenable soil management. Sustenable Agriculture Research & Education, third edition Bašić, F., Mesić, M., Butorac, A., Kisić, I. (1999): Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. XXXV skup u povodu 140 oblj. polj. školstva u Križevcima, Zbornik Radova, 71-87. Križevci 2,3
3. Uloga tla u tvorbi organske tvari Vukadinović, V., Vukadinović, V 2011: Ishrana bilja, udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu 3
4. Funkcije tla Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu 2,3
5. Procesi degradacije i zaštita poljoprivrednih tala Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu 3
6. Monitoring tla 3,4
7. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
Agrotehnički aspekt održivog gospodarenja tlom Birkas, M., 2008: Environmentally-sound adaptable tillage, Akademiai Kiado, Budapest 5
7. Obrada tla Butorac, A., 1999: Opća agronomija, udžbenik, Školska knjiga, Zagreb 5,8
8. Mjere popravaka fizikalno-kemijsko-bioloških svojstava tala Butorac, A., 1999: Opća agronomija, udžbenik, Školska knjiga, Zagreb 5
9. Drugi parcijalni ispit 5,8
  Integrirana ishrana bilja Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek Marschner, H., 1995: Mineral nutrition of higher plants, Academic press 6
10. Principi gnojidbe Vukadinović V., Bertić B.(2013): Filozofija gnojidbe, Poljoprivredni fakultet Osijek Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek 6
11. Suvremeni trendovi u kontroli plodnosti tla Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek 7
12. Treći parcijalni ispit 6,7
  Inventarizacija tala Martinović, J., (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša. Zagreb Cornell’ś Land Evaluation Home Page (1997): Land Evaluation. Cornell University (http://www. css.cornell.edu/landeval/landeval.htm) 8
13. Osnovne informacije o tlu/zemljištu Martinović, J., (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša. Zagreb 8
14. Pogodnost najzastupljenijih tipova tala određenom načinu korištenja u sklopu održive poljoprivredne proizvodnje Cornell´ś Land Evaluation Home Page (1997): Land Evaluation. Cornell University 8
15. Četvrti parcijalni ispit 8

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x