Oplemenjivanje industrijskog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Manda Antunović

Suradnici

dr.sc. Ivana Varga

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike diplomskog studija s osnovnim ciljevima i pravcima u selekciji industrijskog bilja, klasičnim metodama oplemenjivanja industrijskih biljaka, te mogućnošću kombiniranja klasičnih s biotehnološkim metodama.

Ishodi učenja

  1. Definirati značaj, morfološka, biološka svojstva i sistematiku šećerne repe, suncokreta i soje
  2. Definirati ciljeve oplemenjivanja industrijskih kultura (šećerne repe, suncokreta i soje) ovisno o trenutnim zahtjevima proizvođača i prerađivača
  3. Opisati metode oplemenjivanja za šećernu repu, suncokret i soju.
  4. Izvesti postupak pronalaženja i izbora biljaka sterilnih po polenu kod šećerne repe i suncokreta
  5. Opisati oplemenjivački program i primjenu genetskih markera u oplemenjivanju soje.
  6. Komentirati argumentirano i kritički, zadanu temu iz oplemenjivanja industrijskih kultura

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,6 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 15%
Seminarski rad 0,4 15%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 70% 0%
Završni ispit 1,4 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996.): Oplemenjivanje bilja. I Teorija i metode, II Ratarske kulture. Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Sveučilište u Zagrebu (udžbenik).
  2. Vratarić M. i sur. (2004): Suncokret. Poljoprivredni institut. Osijek.
  3. Vratarić M., Sudarić A. (2008): Soja. Polj. institut. Osijek (udžbenik).

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje sa sadržajem modula, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave. Rokovima parcijalnih ispita  
Rasprostranjenost, površine, prinosi i proizvodnja šećerne repe. Morfološka svojstva. Cvijet, cvatnja i oplodnja. Oplemenjivanje šećerne repe, programi i pravci rada. Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 202- 222., Kristek, A., Martinčić J. Šećerna repa – Oplemenjivanje bilja str. 262 – 272. 1
2. Porijeklo, sistematika. Dostignuća u selekciji. Genetička poboljšanja. Oplemenjivanje šećerne repe i programi rada. Ciljevi oplemenjivanja. Genetička kontrola i načini nasljeđivanja kvalitetnih svojstava (boja hipokotila, otpornost prema prorastanju, autosterilnost i autofertilnost, muška sterilnost, monogermnost). Kultivari šećerne repe. Kristek, A., Martinčić J. Šećerna repa – Oplemenjivanje bilja str. 272 – 276. 1,2
3. Oplemenjivanje šećerne repe na pojedina svojstva (prinos korijena, sadržaj šećera, otpornost prema bolestima, monogermnost, otpornost prema prorastanju). Metode polemenjivanja. Kristek, A., Martinčić J. Šećerna repa – Oplemenjivanje bilja str. 276 – 285. 3,4,
4. Prvi parcijalni ispit 1-4
Uljarice, predstavnici, značaj, površine i prinosi. Botanička klasifikacija suncokreta. Morfološke osobine suncokreta. Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 3-24. Krizmanić, M., Martinčić J. Suncokret – Oplemenjivanje bilja str. 309 – 316. 1
5. Ciljevi oplemenjivanja suncokreta i nasljeđivanje svojstava (sadržaj ulja i bjelančevina, prinos zrna, otpornost prema bolestima, herbicidima i suši). Kultivari suncokreta. Krizmanić, M., Martinčić J. Suncokret – Oplemenjivanje bilja str. 316 – 321., Vratarić. M. str. 71- 99. 2
Izvori genetske varijabilnosti. Metode oplemenjivanja suncokreta. Metode stvaranja hibrida. Stvaranje imbred linija. Muška sterilnost i restauracuja fertilnosti. Krizmanić, M., Martinčić J. Suncokret – Oplemenjivanje bilja str. 321 – 329., Vratarić. M. str. 101- 131. 3,4,
7. Botanička klasifikacija soje. Morfološke osobine soje. Faze razvoja soje. Oplemenjivački programi. Porijeklo sistematika i načini razmnožavanja. Pospišil, A. Ratarstvo I dio str 153 – 162. Vratarić, M., Henneberg R. Soja- Oplemenjivanje bilja str. 287 – 294. 1
8. Drugi parcijalni ispit 1-4
Ciljevi oplemenjivanja i nasleđivanje svojstava (urod zrna, sadržaj bjelančevina i ulja u zrnu, otpornosti na bolesti, poljeganje). Kultivari. Razvoj genetičke varijabilnosti. Vratarić, M., Henneberg R.- Oplemenjivanje bilja str. 295 – 301. Vratarić, M., Sudarić A. Soja str. 55 – 73. 2
9. Metode oplemenjivanja soje. Klasične oplemenjivačke metode u oplemenjivanju soje. biotehnološke metode u oplemenivanju soje, primjena genetskih markera. Vratarić, M., Henneberg R.- Oplemenjivanje bilja str. 302 – 308. Vratarić, M., Sudarić A. Soja str. 74 – 90. 3,5
10. Prezentacije seminarskih radova 6
11. Treći parcijalni ispit 1,2,3,5

Ispitni rokovi