Oplemenjivanje žitarica

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s posebnostima različitih vrsta žitarica obzirom na oplemenjivanje (sistematika, taksonomija, citogenetika, germplazma, način razmnožavanja), metodama oplemenjivanja i ciljevima oplemenjivanja pojedinih vrsta žitarica s obzirom na njihovu namjenu.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

  1. Opisati i prepoznati vrste žitarica (podrijetlo, sistematika i taksonomija).
  2. Objasniti specifičnosti primjene metoda oplemenjivanja za pojedine vrste žitarica.
  3. Prepoznati važnost oplemenjivanja u ratarskoj proizvodnji.
  4. Protumačiti ciiljeve oplemenjivanja pojednine kulture obzirom na različite uvjete uzgoja i proizvodnje te objasniti važnost izbora oplemenjivačkih metoda u određenom agroekosustavu proizvodnje žitarica
  5. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz oplemenjivanja žitarica

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Oplemenjivanje žitarica
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Sonja Vila
Šifra modula (nastavnički portal): 69035
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Martincic, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja. Udžbenik. Sveucilište u Osijeku i Sveučilište u Zagrebu, 420 stranica.
  2. Kozumplik, V., Pejić, I. (2012): Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  3. Martinčić, J., Marić, S. (1996): Oplemenjivanje bilja. Vježbovnik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (skripta)
  4. Sleper, D.A. i Poehlman, J.M. (2006): Breeding Field Crops. Iowa State University Press. (knjiga)
  5. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Vrste žitarica, značaj i principi oplemenjivanja žitarica i povijesni pregled važnijih postgnuća u oplemenjivanju žitarica. Kozumplik i Pejić, I., Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj, str. 1-20. 1,2,3
2. Podrijetlo, sistematika i taksonomija pšenice, ciljevi oplemenjivanja i metode oplemenjivanja pšenice. Metode oplemenjivanja pšenično-raženih hibrida. Martincic i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 117-156. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja, Vježbovnik, str. 37- 41. Sleper i Poehlman, Breeding field crops, str 221-238. 1,2,3,4
3. Podrijetlo, sistematika i taksonomija ječma, ciljevi oplemenjivanja i metode oplemenjivanja ječma. Oplemenjivanje bilja, str. 157-176. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja, Vježbovnik, str. 41-44. 1,2,3,4
4. Podrijetlo, sistematika i taksonomija raži i zobi, ciljevi oplemenjivanja i metode selekcije raži i zobi. Oplemenjivanje bilja, str. 177-206. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja, Vježbovnik, str. 44-49. 1,2,3,4
5. Podrijetlo, sistematika i taksonomija kukuruza, ciljevi oplemenjivanja (oplemenjivanje na urod, kakvoću zrna obzirom na namjenu, bolesti i štetnike, stresne uvjete proizvodnje, polijeganje, stabilnost uroda i kakvoće). Martincic i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 207-236. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja, Vježbovnik, str. 49-52. Sleper i Poehlman, Breeding field crops, str 277-298. 1,2,3,4
6. Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi

9.11.2016.

18.1.2017.

8.2.2017.

22.2.2017.

19.4.2017.

17.5.2017.

28.6.2017.

12.7.2017.

6.9.2017.

27.9.2017.

Svi ispiti održavaju se u 9 sati i uvijek srijedom.