Osnove digitalnog kartiranja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Suradnici

Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.

Ciljevi predmeta

Usvajanje osnovnih znanja iz područja Digitalna kartografija, te daljinskih istraživanja i razvijanje sposobnosti za buduće samostalno istraživanje iz navedenih područja. Analize rezultata dobivenih daljinskim istraživanjem. Upoznavanje globalnih sustava LPIS-Arkod, te Agronet sustava u poljoprivredi. Pristup pri izradi karata u poloprivredi te Rad sa digitalnim kartama u poljoprivredi (hraniva, prinosi, i karte zaštite bilja od štetočinja).

Ishodi učenja

 1. Opisati načela i funkcioniranje GIS-a, precizne poljoprivrede, te interpretirati njihovu uporabu u poljoprivredi.
 2. Opisati korištenje baze podataka (ekspertni sustav) i obrazložiti metodologiju izrade tematskih karata za uzgoj i regionalizaciju uzgoja bilja.
 3. Opisati digitalnu aerofotogrametriju i satelitsku fotogrametriju, analizirati i interpretirati snimke.
 4. Opisati Geoinformacijske tehnologije. GIS Software-i. Daljinska istraživanja (Remote sensing).
 5. Definirati i objasniti te izložiti Preciznu poljoprivredu (Precision farming). Interpretirati poljoprivredne karte (hraniva, prinosa).
 6. Objasniti metodologiju izrade tematskih karata (mapa) u različitim disciplinama.
 7. Opisati i interpretirati rad sa sustavima CORRINE, LPIS-ARKOD.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove digitalnog kartiranja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 69036
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 25 0,83 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. www.arkod.hr
 4. Arkod.hr

Izborna literatura

 1. Burrough P. A., McDonnell R. A. (2006): Principles of Geographical Information Systems – Spatial Information Systems and Geostatistics, Oxford University Press., UK.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave  
Načela i funkcioniranje GIS-a, Precizna poljoprivreda i uporaba u poljoprivredi. Korištenje baze podataka (ekspertni sustav) i metodologija izrade tematskih karata za uzgoj i regionalizacija uzgoja bilja. Opisati digitalnu aerofotogrametriju i satelitsku fotogrametriju, analizirati i interpretirati snimke. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 11-79 i 90-108. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, str. 7-57. www.arkod.hr 1,2,3
2. Geoinformacijske tehnologije. GIS Software-i. Daljinska istraživanja (Remote sensing). Izložiti Preciznu poljoprivredu (Precision farming). Poljoprivredne karte (hraniva, prinosa). Seminarski rad. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 35-71 4,5
3. Prvi parcijalni ispit 1,2,
  Metodologija izrade tematskih karata (mapa) u različitim disciplinama. Rad sa sustavima CORRINE, LPIS-ARKOD. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 11-88 i 111-246. 5,6
4. ARKOD – LPIS sustav; Poljoprivredne karte – karte prinosa, karte hraniva te pristup izradi karata; Agrotehnika u sustavu Precizne poljoprivrede. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 63-75, www.arkod.hr 7
5. Drugi parcijalni ispit 3,4

Ispitni rokovi