Osnove palinologije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Sanda Rašić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s građom i ulogom peludi i spora, te primjenom ove znanstvene discipline u agronomiji i zaštiti bilja.

Ishodi učenja

  1. Prikupiti i pripremiti uzorke biološkog aerosola i meda
  2. Prepoznati najznačajnija peludna zrnca i spore u zraku i u medu
  3. Komentirati dobivene podatke peludnih analiza zraka i meda
  4. Objasniti transport biološkog aerosola zrakom
  5. Izraditi peludni kalendar i botaničku analizu meda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 0,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 15%
seminarski rad 0,8 30%
pismeni ispit 2,4 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Stanley, R.G., Linskens, H.F. (1974): Pollen: biology, biochemistry, management. Springer Verlag, Berlin, Heilderberg, New York
  2. GrantSmith, E.(1990): Sampling and identifying allergenic pollens and moulds. Blewstone Press. San Antonio, Texas.

Izborna literatura

  1. Bučar, M. (2008): Medonosne biljke kontinentalne Hrvatske. Biblioteka: naš okoliš.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj palinoloških istraživanja, Terminologija 2
2. Građa peludi peludi I spora 2
3. Morofologija peludi biljaka iz razreda Dicotyledonae značajnih za aerobiološke analize (pelud alergenih biljaka) 2
4. Morofologija peludi biljaka iz razreda Dicotyledonae značajnih za melisopalinološke analize (uzorci meda) 2
5. Morfološka građa peludi biljaka iz razreda Monocotyledonae I pododjeljka Ggymnospermae značajnih za aerobiološke analize i melisopalinološke analize 2
6. Metode uzimanja uzoraka i melisopalinološke analize 1
7. Transport biološkog aerosola u zraku 1,4
8. Metode uzimanja uzoraka i aerobiološke analize 1,4
9. Analize peludi, prikazivanje I tumačenje rezultata (izrada peludnog kalendara) 3,5
10. Analize peludi, prikazivanje I tumačenje rezultata (izrada botaničke analize meda) 3,5
11. Samostalna priprema i analiza rezultata 1-5
12. Izlaganje samostalnog rada 1-5
13. Završni ispit  

Ispitni rokovi