Osnovi bakteriologije i virologije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić

Suradnici

Tamara Siber , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i temeljnim principima bakteriologije i virologije s primjerima najvažnijih uzročnika bakterijskih i virusnih bolesti.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati simptome bakterioza i viroza
 2. Objasniti utjecaj okolišnih čimbenika na razvoj bakterija i virusa
 3. Opisati osnovne sistematske jedinice za bakterije i viruse
 4. Identificirati i opisati najznačajnije uzročnike bakterioza i viroza
 5. Grupirati i predložiti mjere zaštite
 6. Komentirati, argimentirano i kritički zadanu temu seminarskog rada

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Pohađanje vježbi - -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
seminarski rad 0,6 25%
kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,6 55% 0%
završni ispit 1,0 0% 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Agrios, G.N. (2005.): Plant Pathology. Edition, 5. Publisher, Academic Press.
 2. Arsenijević, M. (1988.): Bakterioze biljaka. Naučna knjiga, Beograd.
 3. Juretić, N. (2002.): Osnove biljne virologije. Školska knjiga, Zagreb.
 4. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatlogija. Agronomski fakultet Zagreb.
 5. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010.): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 6. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Igric-Barčić, J., Pagliarini, N., Ošterec, LJ., Barić, K., Čizmić, I. (2004.): Štetočinje povrća. Zrinski, Čakovec.
 7. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara.
 8. Osnovi bakteriologije i virologije

Izborna literatura

 1. Glasilo biljne zaštite brojevi od 2001. godine do danas

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Opće spoznaje iz područja virologije i bakteriologije. Agrios (2005.) (odabrana poglavlja), Juretić (2002.) (odabrana poglavlja), Arsenijević (1988.)(odabrana poglavlja), Kišpatić (1992.) (odabrana poglavlja). 1
2. Karakteristike virusa, simptomatologija, način prenošenja, utjecaj okolišnih čimbenika na razvoj viroza. Juretić (2002.) (odabrana poglavlja), Kišpatić (1992.) (odabrana poglavlja), Agrios (2005.) (odabrana poglavlja). 2, 3
3. Ekologija i epidemiologija virusa, taksonomija virusa. Juretić (2002.) (odabrana poglavlja), Kišpatić (1992.) (odabrana poglavlja), Agrios (2005.) (odabrana poglavlja), najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima. 2, 3
Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3
4. Karakteristike bakterija, simptomatologija, način prenošenja, utjecaj okolišnih čimbenika na razvoj bakterioza. Agrios (2005.) (odabrana poglavlja), Arsenijević (1988.) (odabrana poglavlja), Kišpatić (1992.) (odabrana poglavlja), najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima. 2, 3
5. Ekologija i epidemiologija bakterija, taksonomija baktrija. Agrios (2005.)(odabrana poglavlja), Arsenijević (1988.) (odabrana poglavlja) 2, 3
Drugi parcijalni ispit 2, 3
6. Simptomi, biologija, epidemiologija i mjere zaštite odabranih uzročnika bolesti. Agrios (2005.) (odabrana poglavlja), Jurković i sur. (2006.) (odabrana poglavlja), Maceljski i sur. (2004.) (odabrana poglavlja). 4, 5
7. Treći parcijalni ispit 4, 5
8. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi

15.11.2016. u 9 sati

17.1.2017. u 9 sati

3.2.2017. u 9 sati

21.2.2017. u 9 sati

11.4.2017. u 9 sati

16.5.2017. u 9 sati

27.6.2017. u 9 sati

11.7.2017. u 9 sati

4.9.2017. u 9 sati

13.9.2017. u 9 sati

20.9.2017. u 9 sati (dekanski rok)