Politika proizvoda i usluga

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Igor Kralik

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente elementima proizvoda koji utječu na poboljšanje usluga prilikom snabdijevanja poljoprivrednim proizvodima tržišta s ciljem zadovoljenja krajnjeg potrošača.

Ishodi učenja

  1. Objasniti psihologiju odnosa kupac-potrošač
  2. Objasniti potrebe, motive, i stavove pri donošenju odluka o kupnji
  3. Objasniti oblike ekonomske propagande
  4. Objasniti procese unapređenja prodaje i promocije poljoprivredno prehrambenih proizvoda
  5. Interpretirati važnost i ulogu promocijskih aktivnosti
  6. Primijeniti granične promocijske aktivnosti na primjeru poljoprivredno prehrambenog proizvoda.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
Seminarski rad 1,0 10%
Kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,4 45%
Usmeni ispit 1,0 35%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Leko-Šimić, M (2002.): Marketing hrane, Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek, (udžbenik) Meler, M,(1997.): Promocija, Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek, Osijek 1997.g. (udžbenik) Preporučena izborna literatura:
  2. Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, M, (1995.): Distribucijski sustav trgovinskoga poduzeća, Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek, Osijek (knjiga)

Ispitni rokovi