Poljoprivredna fitocenologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Edita Štefanić

Suradnici

doc.dr.sc. Sanda Rašić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s biljnim zajednicama (fitocenozama) u antropogenim ekosustavima.

Ishodi učenja

  1. Razumjeti i protumačiti osnovna svojstva fitocenoza
  2. Samostalno izvesti kartiranje flore i vegetacije
  3. Identificirati i raščlaniti biljne zajednice okopavina
  4. Identificirati i raščlaniti biljne zajednice strnih žita
  5. Identificirati i raščlaniti biljne zajednice ruderalnih staništa

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 0,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 15%
seminarski rad 0,8 30%
pismeni ispit 2,4 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Stanley, R.G., Linskens, H.F. (1974): Pollen: biology, biochemistry, management. Springer Verlag, Berlin, Heilderberg, New York
  2. GrantSmith, E.(1990): Sampling and identifying allergenic pollens and moulds. Blewstone Press. San Antonio, Texas.

Izborna literatura

  1. Bučar, M. (2008): Medonosne biljke kontinentalne Hrvatske. Biblioteka: naš okoliš.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Fitocenologija i poljoprivreda, Povijesni pregled razvoja fitocenologije 1
2. Biocenoza, Ekosustavi biosphere (spontani ekosustavi) 1
3. Biocenoza, Ekosustavi biosphere (antropogeni ekosustavi) 1
4. Osnovi fitogeografije (arela, florin elementi, horizontalna I vertikalna rasprostranjenost vegetacije) 1
5. Morfologija fitocenoza (analitička svojstva, kvalitativna svojstva sintetska svojstva) 1
6. Sinekologija staništa (Klimatski čimbenici) 1,3,4,5
7. Sinekologija staništa (Pedološki čimbenici) 1,3,4,5
8. Sinekologija rasploda I rasprostranjivanja biljaka 1
9. Metode kartiranja vegetacije I interpretacija rezultata 2
10. Biljne zajednice okopavina 3
11. Biljne zajednice strnih žita 4
12. Biljne zajednice ruderalnih staništa 5
13. Izlaganje rezultata praktičnog rada 1-5
14. Pismeni ispit 1-5

Ispitni rokovi