Poslovne komunikacije i savjetodavni rad

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić

Suradnici

Olgica Klepač , mag. dipl. soc.

Ciljevi predmeta

Educirati studente o osnovama poslovnog komuniciranja i savjetodavnog rada za timski rad u umreženim organizacijskim sustavima.

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam i organizacijsku strukturu komunikacija
 2. Nabrojati modele i oblike komunikacija, identificirati zapreke u komunikaciji
 3. Opisati komunikacijske strategije
 4. Analizirati uspješnost komunikacija
 5. Interpretirati vodstvo, stilove vodstva i tipove moći
 6. Opisati povijest nastanka savjetodavstva
 7. Opisati modele organizacije savjetodavstva u poljoprivredi

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Poslovne komunikacije i savjetodavni rad
Koordinator modula: Doc. dr .sc. Snježana Tolić
Šifra modula (nastavnički portal): 69042
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Michael J. Rouse , Sandra Rouse (2005): Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb
 2. Tihana Ljubaj i Ramona Franid (2014): Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet
 3. Gwyn E. Jones Chris Garforth: The history, development and future of agricultural extension, Publisher: FAO, www.fao. org/docrep/w5830e/w5830e03.htm, interni prijevod S.Tolić

Izborna literatura

 1. European Commission (2010): Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC) No 73/2009

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave I načinu ocjenjivanja  
Definiranje pojma komunikacija; Organizacija i komunikacija; Nove organizacijske strukture; Komunikacija i konkurentne prednosti; Michael J. Rouse , Sandra Rouse (2005): Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb 1
2. Modeli i oblici komunikacija; Informacija i podatci: definiranje pojmova; Proces komunikacija; Oblici komunikacije: usmena, pisana i neverbalna; Zapreke u komunikaciji; Sociokulturne zapreke; Psihološke zapreke; Filtriranje; Percepcije; Organizacijske zapreke; Kultura i komunikacije; Znakovi i simboli; Jezik; Bit kulture; Simbolizam, kultura i marketing; Michael J. Rouse , Sandra Rouse (2005): Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb 2
3. Komunikacija i strategija; Strategija komunikatora; Strategija publike; Strategija poruke; Strategija kanala; Primjena u praksi Gwyn E. Jones Chris Garforth: The history, development and future of agricultural extension, Publisher: FAO, www.fao.org/docrep/w5830e/w5830e03.htm, interni prijevod S.Tolić Michael J. Rouse , Sandra Rouse (2005): Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb 3
4. Prvi parcijalni ispit  
5. Uspješnost komuiniciranja; Pisana komunikacija; Prednosti i nedostatci pisanja; Brainstorming; Mindstroming; Michael J. Rouse , Sandra Rouse (2005): Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb 4
6. Strateško komuniciranje; Vodstvo i moć u komunikacijama; Komuniciranje imidža i konkurentska prednost; Michael J. Rouse , Sandra Rouse (2005): Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb 5
7. Povijest savjetodavstva; Nastanak moderne poljoprivredne savjetodavne službe; Organizacisjski modeli savjetodavnih službi Gwyn E. Jones Chris Garforth: The history, development and future of agricultural extension, Publisher: FAO, www.fao.org/docrep/w5830e/w5830e03.htm, interni prijevod S.Tolić 6
8. Budućnost savjetodavsta u kontekstu održivog ruralnog razvoja, Prijenos inovacija i cjeloživotno obrazovanje Gwyn E. Jones Chris Garforth: The history, development and future of agricultural extension, Publisher: Tihana Ljubaj i Ramona Franid (2014): Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet 7
9. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi