Poslovni strani jezik - Njemački

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc

Suradnici

Ciljevi predmeta

Obogaćivanje vokabulara stručnim riječima i frazama radom na tekstovima (didaktizirana ili izvorna stručnom literaturom iz različitih izvora) ili pomoću video/audio materijala. Obrađuju se i aktualne relevantne teme s područja poslovne komunikacije. Čitanje s razumijevanjem, razgovor i rasprava nakon pročitanog teksta, usvajanje novih leksičkih jedinica. Rješavanje gramatičkih zadataka, primjena usvojenih gramatičkih principa u usmenom i pismenom izražavanju putem razgovora o zadanoj temi ili pisanja kraćih sastavaka. Čitanje zadanih tekstova te njihova analiza uz poznavanje leksika, razumijevanje teksta i upotrebu gramatičkih kategorija, koje se pojavljuju u tekstu. Sudjelovanje u raspravama na zadanu temu i iznošenje vlastitih stavova na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

  1. Usmena rasprava bazirana na pročitanom teksta ili slušanom razgovoru na stranom jeziku, izrada pismenog sažetka s točno određenim brojem riječi interpretacija teksta,
  2. Primjena osnova poslovnog komuniciranja na njemačkom jeziku,
  3. Primjena informatičkih znanja u prikupljanju informacija na stranom jeziku u vezi određene teme
  4. Analiza grafičkih podataka (tablica, grafova, karata i sl.),
  5. Pisanje eseja ili izrada prezentacije o temi s područja poslovne komunkacije.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,2 --
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1 20%
Pismeni ispit 1,9 40%
Usmeni ispit 1,9 40%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. J. Wergen, A. Wörner: PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, Ernst Klett Sprache, Zagreb 2005.
  2. G. Nicolas, M. Sprenger, W. Weermann: Wirtschaft auf Deutsch, Ernst Klett Verlag – Edition Deutsch 2005
  3. Izbor aktualnih didaktiziranih i izvornih stručnih tekstova na njemačkom jeziku

Izborna literatura

  1. Ertl, J., Birnbeck S.: 1000 Fragen für den jungen Landwirt, VerlagsUnion Agrar (2002)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Allgemeine Regeln PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 7.-13. 1-3
2. Informationen einholen PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 14.-19. Bedeutung der Lanwirtschaft in der Welt (Handouts) 1-6
3. Termine vereinbaren PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 20.-25. Agrarpolitik (Handouts) 1-6
4. Termine bestätigen PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 26.-32. Europäische Union (Handouts) 1-3
5. Reservierungen vornehmen und bestätigen PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 33.-43. Agrarpolitik in Deutschland (I) (Handouts) 1-4
6. Angebote und Kostenvoranschläge PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 44.-50. Agrarpolitik in Deutschland (II) (Handouts) 1-6
7. Bestellungen PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 51.-59. Agenda 21 (Handouts) 1-4
8. Werbung, Messen, Ausstellungen (G. Nicolas, M. Sprenger, W. Weermann: Wirtschaft auf Deutsch, Ernst Klett Verlag – Edition Deutsch 2005, S. 9-14, 32-35) 1-6
9. Liefer- und Zahlungsbedingungen PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 60.-69. 1-3
10. Geschäftliche Mitteilungen (Einladungen, Dankschreiben) PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 96.-109. 1-6
11. Stellangebote und Bewerbungen PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 115.-121. 1-6
12. Lebenslauf, Bewerbungen beatworten PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 122.-129. 1-6
13. Elektronische Korrespondenz PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 144.-148. 1-6
14. Telefonieren PONS Poslovna komunikacija NJEMAČKI, str. 149.-158. 1-6
15. Handel (G. Nicolas, M. Sprenger, W. Weermann: Wirtschaft auf Deutsch, Ernst Klett Verlag – Edition Deutsch 2005, S. 50-52, 54-56) 1-6

Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI

11. listopada 2017.

15. studenoga 2017.

13. prosinca 2017.

10. siječnja 2018.

7. veljače 2018.

21. veljače 2018.

14. ožujka 2018.

16. svibnja 2018.

20. lipnja 2018.

4. srpnja 2018.

31. kolovoza 2018. (svi u 14.00 sati!)