Primjena pesticida u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Renata Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s osobinama pesticida, izborom formulacija, rukovanjem sredstvima za zaštitu bilja, određivanje dozacije i koncentracije, zaštita aplikatora, aplikacije pripravaka, pojava fitotoksičnosti.

Ishodi učenja

  1. Imenovati različite skupine pesticida uključujući sredstva za zaštitu bilja
  2. Usporediti fizikalno-kemijska svojstva i toksikologiju sredstva za zaštitu bilja.
  3. Razlikovati ograničenja pri upotrebi pesticida.
  4. Klasificirati formulacije sredstva za zaštitu bilja.
  5. Primjeniti mjere zaštite na radu s pesticidima i spriječiti kontaminaciju okoliša.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje +seminarski rad) 1,2 45%
Kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispit) 1,8 55% 0%
Završni ispit 1,8 0% 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
  2. Baličević R., Ravlić M. (2014): Herbicidi u zaštiti bilja, priručnik, Sveučilište J. J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
  3. F. Bagi, K., Bodnar (2012): Fitomedicina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.
  4. R. Šovljanski, S. Lazić (2007): Osnovi fitofarmacije, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.

Izborna literatura

  1. Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Podjela pesticida. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, str. 8-16., R. Šovljanski, S. Lazić (2007): Osnovi fitofarmacije, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, str. 29-48. 1
2. Fizikalno kemijska svojstva i toksikologija pesticida. F. Bagi, K., Bodnar (2012): Fitomedicina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, str. 29-62. 2
3. Primjena pesticida i mjere zaštite pri radu. F. Bagi, K., Bodnar (2012): Fitomedicina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, str. 63-91. 3
4. Formulacije pesticida. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. str. 19-25. 4
5. Prezentacije seminarskih radova. 5

Ispitni rokovi