Principi znanstvenog rada

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Dražen Horvat

Suradnici

Ciljevi predmeta

Studente diplomskih studija upoznati s osnovama znanstveno – istraživačkoga rada u oblasti biotehnologije, pravilima pisanja i objavljivanja stručnih i znanstvenih radova, njihovom publikacijom i načinima prezentiranja istih na znanstveno - stručnim skupovima.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati etape znanstvenoga rada.
 2. Organizirati izradu znanstveno-stručnoga rada.
 3. Definirati osnovne probleme prilikom izrade rada.
 4. Prepoznati radnu temu i postaviti osnovnu znanstvenu hipotezu.
 5. Razlikovati (sistematizirati) vrstu i kategoriju rada.
 6. Objaviti rad u nekoj publikaciji.
 7. Prezentirati rezultate znastveno-stručnoga istraživanja u formi postera ili multimedijalne prezentacije.
 8. Upoznati se s osnovnim konceptima retorike i znanstvene kulture.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,00 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,30 10,00%
Seminarski rad 0,70 23,33%
Esej 1,00   33,33%
Završni ispit usmeni 1,00 33,33% 0,00%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Baban, Lj. i dr. (2000.): PRIMJENA METODOLOGIJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku.
 2. Gribbing, J. (2001.): Vodič kroz znanost. Biblioteka Luč, Zagreb.
 3. Ozretić, Đ., Pološki, N. (2003.): Upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada. Ekonomski fakultet, Zagreb.
 4. Pavić, H. (1980.): Znanstvene informacije. Školska knjiga, Zagreb.
 5. Silobrčić, V. (1989.): Znanstveno djelo. Jumena, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, izvorima informacija, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave, ishodima učenja. 1
2. Znanost, znanstveni rad, hipoteze i etape znanstvenoga rada. 2,3
3. Teorija pokusa, prikupljanje i statistička obrada podataka. 4
4. Donošenje znanstvenoga zaključka. 3,4
5. Struktura i sistematika znanstveno-stručnih radova. 5
6. Pisanje, objava i prezentacija rada. 6,7
7. Znanstveno-stručni skupovi. 7
8. Osnovni principi retorike i znanstvene kulture. 8

Ispitni rokovi