Programi zaštite voćaka i vinove loze

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Renata Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s mjerama zaštite višegodišnjih nasada. Izrada programa zaštite po kulturama za voće i vinovu lozu.

Ishodi učenja

  1. klasificirati mjere zaštite u trajnim nasadima
  2. izdvojiti kemijske i nekemijske mjere suzbijanja u višegodišnjim nasadima.
  3. izračunati dozu i koncentraciju pripravka
  4. usporediti prag ekonomičnosti i izrađeni plan zaštite
  5. izraditi i prikazati plan zaštite za odabranu kulturu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje +seminarski rad) 1,2 45%
Kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispit) 1,8 55% 0%
Završni ispit 1,8 0% 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Glasilo biljne zaštite. Hrvatsko društvo biljne zaštite. Zagreb.
  2. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
  3. M.Maceljski i sur. (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zagreb.

Izborna literatura

  1. Publikacije i prodajni katalozi sredstava za zaštitu bilja.
  2. Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Mjere zaštite u voćnjacima i vinogradima. M.Maceljski i sur. (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zagreb, str. 161-241, Bagi, K., Bodnar (2012): Fitomedicina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, str. 188-250. 1
2. Kemijske i nekemijske mjere suzbijanja. 2
3. Primjena pesticida i mjere zaštite pri radu. Izračun doze i koncentracije sredstava za zaštitu bilja. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, str. 25-27., F. Bagi, K., Bodnar (2012): Fitomedicina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, str. 63-91. 3
4. Prag ekonomičnosti. 4
5. Prezentacije seminarskih radova. 5

Ispitni rokovi