Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula » Izborni moduli » Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja

Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Suradnici

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić

Ciljevi predmeta

Program modula “Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja” omogućuje studentima stjecanje osnovnih teorijskih i tehničko-tehnoloških-upravljačkih znanja o funkcioniranju strojeva i opreme u ograničenoj proizvodnji ratarskog bilja. Isto tako doći do cilja poznavanjem njihovih tehničko-eksploatacijskih značajki, smanjenja inputa I unosa pesticide u ograničenom načinu ratarenja.

Ishodi učenja

 1. Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju u ekološkoj proizvodnji ratarskih kultura
 2. Analizirati prednosti i nedostatke korištenja ekoloških postupaka u ratarskoj proizvodnji
 3. Nabrojiti osnovne zadatke tehničkih sustava pri osnovnoj obrade tla i sjetvi
 4. Opisati čimbenike koji utječu na izbor radnih strojeva
 5. Navesti osnovne sustave te načini njihovog podešavanja
 6. Razlikovati tehničke sustave, tipove i dodatnu opremu na njima
 7. Izbor tehničkih sustava s obzirom na zahtjev primjenjene tehnologije uzgoja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Strojevi i uređaji u ekološkoj njezi i zaštiti bilja_izborni
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Banaj
Šifra modula (nastavnički portal): 69052
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul na diplomskom studiju
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.(2013): Unapređenje tehnike aplikacije pesticida, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 2. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 3. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2009.
 4. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1996.

Izborna literatura

 1. Kisić, I., (2014.): Uvod u ekološku poljoprivredu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
 3. Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet, Osijek,

Plan nastave

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Zadaći i ciljevi obrade tla u ekološkoj proizvodnji bilja., Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 95-98. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D.: Poljoprivredna tehnika u ratarstvu str. 63-82 1
2. Sustav dvoslojnog oranja. Dvostruki plug s čeličnim nožem. Dvoslojni plug s postranim nožem. Plug s jedno i dvostrukom rezom. Plug s prednjim nožem. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 98-100. 1, 2
3. Teravator. Opis, princip rada i glavni radni dijelovi spiralnog pluga. Nazubljeni valjci. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 100-104. 1, 2
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
  Primjena novih tehničkih sustava za dopunsku obradu tla Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.87-104 1,2
5. Strojevi i uređaji za raspodjelu organskog i mineralnog gnojiva Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.105-120, Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 165-168. 1, 2
6. Mehaničko suzbijanje korova. Znaor, D., Ekološka poljoprivreda, str. 241-253. 1, 2
7. Tehnički sustavi žaštite bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.- Unapređenje tehnike aplikacije pesticide str 180-216 1,2,4
8. Drugi parcijalni ispit 2,3, 4
Primjena GIS-a u ekološkoj poljoprivredi. Pojam precizne poljoprivrede. Ciljevi i osnovni pristup u preciznoj poljoprivredi. Informacije o poziciji pomoću GPS-a i DGPS-a. 3. Jurišić, M., Plaščak, I. Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 214-224. 3, 4
9. Obilježje polja i prikaz-pristup izradi karata. Izrada karata na temelju informacijskih točaka. Poljoprivredne karte tla. Karte raspodjele hraniva. Karte prinosa. Senzori prinosa.Senzori mjerenja obujma zrna i mjerenje snage/impulse. Ostali indirektni sustavi mjerenja na univerzalnim žitnim kombajnima. 3. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 225-239. 3, 4
10 Agrarna informacijska tehnologija. Temeljni uzgoj bilja prema specifičnostima tla i položaju. Regulacijski i mjerni sustavi u vozilima i strojevima. Vučno-pogonske jedinice u ekološkoj poljoprivredi. 3. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijski sustavi-GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 246-259. 3,4
11. Treći parcijalni ispit 1,4

Ispitni rokovi