Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Uporabom informatičke tehnologije upoznati studente s osnovama kreiranja informacijskih sustava i kompjutorskih sustava odlučivanja. Razviti sustave za odlučivanje s aspekta ekonomske učinkovitosti proizvodnje.

Ishodi učenja

  1. Definirati i razlučiti poslovni subjekt i njegovu okolinu, informacijski i komunikacijski sustav poslovnog subjekta, marketinški informacijski sustav, kolanje informacija u proizvodno-prodajnom lancu, suvremene informacijske tehnologije
  2. Definirati faze i strategije odlučivanja, elemente i atribute koji ih definiraju
  3. Imenovati i objasniti vrste odluka i vrste potpora odlučivanju
  4. Definirati razine unutar sustava, povratne veze za optimizaciju sustava, statički i dinamički sustavi
  5. Interpretirati sve faze razvoja sustava za odlučivanje na osnovi svojstava gospodarstva, posebice interakcije ekoloških uvjeta, agrotehnike i ekonomske isplativosti planirane proizvodnje
  6. Prikazati prezentacijom i seminarom kompjutorski proizvodni sustav

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi – izborni modul
Koordinator modula: Izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 69053
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Lončarić, Z. i Lončarić, R. (2010): Kompjutorski sustavi odlučivanja (interna skripta). Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek
  2. Srića, V. (ur.) (1999): Menedžerska informatika (knjiga). MEP Consult, Delfin, HITA Poslovna akademija. Zagreb

Izborna literatura

  1. Jones, J.W., Mishoe, J.W., Boote, K.J. (1987): Introduction to simulation and modeling. Food&Fertilizer Technology Center. Technical Bulletin 100. (radovi)
  2. Segetlija, Z., Lamza-Maronić, M. (2000): Distribucija, logistika, informatika. Sveučilište J.J. Strossmayera. Ekonomski fakultet Osijek (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Poslovni subjekti i njihova okolina, kolanje informacija u proizvodno-prodajnom lancu, suvremene informacijske tehnologije (Srića, Menedžerska informatika) 1
2. Sustavi i modeli. Teorija odlučivanja i sustavi potpore odlučivanja. Značaj odlučivanja u upravljanju (gospodarenju) u poljoprivredi (Lončarić i Lončarić, Kompjutorski sustavi odlučivanja u poljoprivredi, str. 9-13) 2
3. Faze (uočavanje i definiranje problema, prikupljanje informacija i izrada modela, oblikovanje opcija odluke, izbor odluka, primjena odluka. Strategije odlučivanja. Vrste odluka (Lončarić i Lončarić, Kompjutorski sustavi odlučivanja u poljoprivredi, str. 13-21) 3
4. 1. parcijalni ispit 1-3
5. Prostorni i vremenski razmjeri sustava potpore odlučivanju (DSS-a). Kompjutorski sustavu za potporu taktičkog i operativnog odlučivanja. Statički i dinamički sustavi (Lončarić i Lončarić, Kompjutorski sustavi odlučivanja u poljoprivredi, str. 29-45) 4,5
6. Model ekonomske analize proizvodnje ratarskih usjeva kao dio DSS-a. DSS s ekonomskom analizom uzgoja određene poljoprivredne kulture (Lončarić i Lončarić, Kompjutorski sustavi odlučivanja u poljoprivredi, str. 41-49) 6
7. Izrada modela koji uključuje sve faze razvoja sustava za odlučivanje na osnovi svojstava gospodarstva, posebice interakcije ekoloških uvjeta, agrotehnike i ekonomske isplativosti planirane proizvodnje. 6
8. Drugi parcijalni ispit i prezentacija modela (seminar) 4-6,1-6

Ispitni rokovi