Suvremene metode obračuna troškova

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Suradnici

doc.dr.sc. Ana Crnčan

Ciljevi predmeta

Objasniti metodologiju različitih suvremenih sustava obračuna troškova proizvodnje i poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Klasificirati pojam troškova i prihoda te objasniti računovodstvene podloge ua upravljanje troškovima,
 2. Opisati probleme i načine alokacije općih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji
 3. Identificirati troškove kvalitete i troškove nekvalitete u procesu proizvodnje i poslovanja
 4. Objasniti suvremene metode obračuna troškova: DC, ABC, EVA, BSC, Benchmarking i Kaizen
 5. Izračunati i usporediti financijski rezultat primjenom različitih metoda obračuna troškova

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 --
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20
Izlaganje seminarskog rada 0,6 20
Prvi parcijalni ispit 0,9 30% -
Drugi parcijalni ispit 0,9 30% -
Završni ispit 1,8 - 60%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Belak V. (1995.): Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb
 2. Chadwick L. (2000.): Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb
 3. Grupa autora (2003.): Računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Grupa autora (2005.): Upravljanje troškovima, Hrvatski rečunovođa, Zagreb-Zadar..

Izborna literatura

 1. Karić, M. (2010.): Utjecaj novih metoda upravljanja troškovima na profitabilnost poduzeća, Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, X/2010, http://www.efos.unios.hr/repec/osi/bulimm/PDF/BusinessLogisticsinModern Management10/blimm1002.pdf
 2. Karić, M. (2001.): Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek
 3. Perčević, H. (2006.): Metode obračuna troškova u proizvodnom sektoru Republike Hrvatske, file:///C:/Users/ LJRanogajec/Downloads/03Percevic.pdf

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Računovodstveno praćenje troškova i prihoda; Razvrstavanje troškova i prihoda; Belak V. (1995.): Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb Chadwick L. (2000.): Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb Grupa autora (2005.): Upravljanje troškovima, Hrvatski rečunovođa, Zagreb-Zadar 1
2. Problem i načini alokacije troškova u poljopprivrednoj proizvodnji;Pristup troškovima u suvremenim tržišnim uvjetima; Troškovi okoliša i održivi razvoj; Troškovi kvalitete i troškovi nekvalitete Belak V. (1995.): Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb Grupa autora (2005.): Upravljanje troškovima, Hrvatski rečunovođa, Zagreb-Zadar 2,3
3. Obračun troškova na temelju varijabilnih troškova (DC metoda); Belak V. (1995.): Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb Grupa autora (2005.): Upravljanje troškovima, Hrvatski rečunovođa, Zagreb-Zadar 3
4. Obračun troškova na temelju aktivnosti (ABC metoda); Ekonomska dodana vrijednost (EVA) Chadwick L. (2000.): Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb Grupa autora (2005.): Upravljanje troškovima, Hrvatski rečunovođa, Zagreb-Zadar 3
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Izlaganje seminarskih radova  
6. Sustav uravnoteženih pokazatelja (BSC), Benchmarking i Kaizen kalkulacija Chadwick L. (2000.): Osnove upravljačkog računovodstva, Mate, Zagreb Grupa autora (2005.): Upravljanje troškovima, Hrvatski rečunovođa, Zagreb-Zadar 4
7. Utvrđivanje financijskog rezultata i poslovnog uspjeha poduzeća Belak V. (1995.): Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb Grupa autora (2005.): Upravljanje troškovima, Hrvatski rečunovođa, Zagreb-Zadar 5
8. Izlaganje seminarskih radova  
9. Izlaganje seminarskih radova  
Drugi parcijalni ispit 4,5

Ispitni rokovi