Tehnika spremanja voluminozne krme

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan

Suradnici

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić

Ciljevi predmeta

Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja o uporabi tehničkih sustava pri spremanju voluminozne krme (lucerne, djetelinsko-travnih smjesa i silažnog kukuruza) od polja do sušara odnosno horizontalnih silosa.

Ishodi učenja

 1. Opisati važnost voluminozne krme.
 2. Opisati opći i gospodarski značaj kultura koje se uzgajaju za voluminoznu krmu, osnovnu sistematiku tih kultura, agroekološke činitelje uzgoja tih kultura (zahtjev pojedinih kultura prema klimatskim prilikama i tlu) te siliranje.
 3. Opisati strojeve i sušare odnosno horizontalne silose koji se koriste u uzgoju i spremanju voluminozne krme.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Tehnika spremanja voluminozne krme
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Rapčan
Šifra modula (nastavnički portal): 101263
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Zimmer Robert, Banaj Đuro, Brkić Duško, Košutić Silvio (1997): Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet Osijek
 2. Gagro Mirko (1998): „Ratarstvo obiteljskog gospodarstva. Industrijsko i krmno bilje.“ Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
 3. Katalinić I., Pejaković D., Brčić J. (2000): Spremanje sjenaže, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb
 4. Stjepanović Mirko, Steiner Z., Domaćinović Matija, Bukvić Gordana (2002): Konzerviranje i korištenje krme“, Agroekološko društvo u Osijeku.
 5. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I. Tehnologija (agrotehnika) važnijih ratarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 6. Stjepanović Mirko, Zimmer Robert, Tucak Marijana, Bukvić Gordana, Popović Svetislav, Štafa Zvonimir (2009):„Lucerna“, Poljoprivredni fakultet Osijek i Poljoprivredni institut Osijek.
 7. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija , Poljoprivredni fakultet Osijek.

Izborna literatura

 1. Vratarić Marija, Sudarić Aleksandra (2000): „Soja“, Poljoprivredni institut Osijek.
 2. Čuljat Mile (2003): Uskladištenje krme u crijeva AG-BAG prešom, PUP, 4, Osijek – priručnik.
 3. Čuljat Mile (2003): Silaža u crijevima od folije s AG-BAG prešama, PUP, 2, Osijek – priručnik.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave.  
Važnost krme, opći i gospodarski značaj kultura za voluminoznu krmu, osnovne sistematike tih kultura i agroekoloških uvjeta uzgoja. Siliranje. 1,2
2. Strojevi i sušare odnosno horizontalni silosi koji se koriste u uzgoju i spremanju voluminozne krme. 3

Ispitni rokovi