Terenska istraživanja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Vladimir Zebec

Suradnici

Prof.dr.sc. Domagoj Rastija

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s terenskim i laboratorijskim istraživanjima u pedologiji s obzirom na namjenu istraživanja. Studenti stječu iskustvo rada na terenu i laboratoriju, te interpretaciji dobivenih rezultata istraživanja u svrhu determinacije tipa tla, njegove procjene pogodnosti, te izradi namjenskih pedoloških karata.

Ishodi učenja

 1. Isplanirati terenska istraživanja
 2. Identificirati i razdvojiti osnovne pedološke horizonte
 3. Odrediti morfološke značajke tla
 4. Provesti uzorkovanje u narušenom i nenarušenom stanju
 5. Odrediti osnovna fizikalna i kemijska svojstva u uzorcima tla u laboratoriju
 6. Interpretirati dobivene rezultate te upoznati studente s osnovama kartiranja i izrade namjenskih pedoloških karata

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,6 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 10%
Seminarski rad 0,4 20 %
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 70% 0%
Završni ispit 1,4 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Škorić, A. (1982): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. (knjiga) za tematske cjeline: 123
 2. USDA (1993): Soil Survey Manual. Survey Division Staff. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture, Handbook 18. (knjiga) za nastavne cjeline: 1
 3. Bogunović, M. ((1994): Pedološko kartiranje, radni materijal za skriptu. Fakultet poljoprivrednih znanosti. Zagreb. (interna skripta) za tematske cjeline: 15
 4. (1966): Metodika terenskog ispitivanja zemljišta. Knjiga IV. Beograd. (knjiga) za tematske cjeline: 12
 5. ISRIC (1995): Procedures for Soil Analysis. Fifth Edition. ISRIC. Wageningen. (knjiga) za tematske cjeline: 4

Izborna literatura

 1. (1973): Munsell Soil Color Charts. Munsell Color Macbeth Division of Kollmorgen corporation, Baltimore, Maryland 21218. (knjiga) za tematske cjeline: 23
 2. USDA: Soil Survey laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No.42, Version 3.0. U.S. Department of Agriculture, National Soil Survey Conversation Service. (knjiga) za nastavne cjeline: 4
 3. Lovrić, P. (1988): Opća kartografija. Sveučilišna naklada Liber. Zagreb. (knjiga) za nastavne cjeline: 5

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, tematskim cjelinama, potrebnom literaturom, načinima provođenja nastave i ispita te obavezama studenata tijekom nastave.  
Planiranje terenskih istraživanja. 1
2. Prikupljanje i interpretacija podloga za terenska istraživanja 1
3. Terenska istraživanja- Sondiranje terena, uzimanje mikromonolita, opis morfoloških svojstava 2,3
4. Terenska istraživanja- Sondiranje terena, uzimanje mikromonolita, opis morfoloških svojstava 2,3
5. Terenska istraživanja- Otvaranje pedoloških profila i uzimanje uzoraka tla u narušenom i nenarušenom stanju. 2,3,4
6. Terenska istraživanja- Otvaranje pedoloških profila i uzimanje uzoraka tla u narušenom i nenarušenom stanju. 2,3,4
7. Prva parcijalna provjera znanja 1-4
Metode određivanja fizkalnih svojstava tla i obrada rezultata 5
8. Metode određivanja fizkalnih svojstava tla i obrada rezultata 5
9. Metode određivanja kemijskih svojstava tla i obrada rezultata 5
10. Metode određivanja kemijskih svojstava tla i obrada rezultata 5
11. Namjena, mjerilo i osnovni kriteriji prilikom izrade pedoloških karata 6
12. Osnovni principi izrade pedoloških karata 6
13. Daljinska istraživanja u pedologiji 6
14. Druga parcijalna provjera znanja 5,6
Seminarski rad (interpretacija rezultata istraživanja i izrada namjenske pedološke karte) 1-6
15. Seminarski rad (interpretacija rezultata istraživanja i izrada namjenske pedološke karte) 1-6

Ispitni rokovi