Teški metali u antroposferi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
doc.dr.sc. Mislav Đidara
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić

Ciljevi predmeta

Integrirati spoznaje o teškim metalima i elementima u tragovima s pedološkog, agrokemijskog, fertilizacijskog, ekološkog, fiziološkog i nutritivnog aspekta. Raščlaniti i naglasiti potencijal i učinak poljoprivrede na okoliš i kvalitetu hrane s aspekta teških metala. Polaznike modula pripremiti za interdisciplinarna istraživanja i stručne aktivnosti u području zaštita okoliša.

Ishodi učenja

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

 1. Klasificirati teške metale i elemente u tragovima prema kemijskim svojstvima i fiziološkom značaju.
 2. Objasniti porijeklo teških metala u tlima.
 3. Opisati antropogeni unos i utjecaj poljoprivrede na unos teških metala u agroekosustav.
 4. Objasniti zakonsku regulativu koncentracije teških metala u vodama, tlu, gnojivima, poljoprivrednim proizvodima i hrani.
 5. Objasniti rezultate kemijskih analiza koncentracija teških metala u tlu, gnojivima i poljoprivrednim proizvodima.
 6. Opisati značaj i posebnosti biljnih i životinjskih organizama kao filtera u transferu teških metala u prehrambeni lanac.
 7. Objasniti značaj teških metala u fiziološkim procesima biljaka i životinja.
 8. Opisati procese transfera esencijalnih i detrimentalnih teških metala u prehrambeni lanac.
 9. Primjeniti mjere smanjenja transfera štetnih teških metala u prehrambnei lanac.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Teški metali u antroposferi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 101180
Diplomski sveučilišni studij/smjer Bilinogojstvo (izborni modul)
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 65 2,17 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Lončarić, Z. (2012): Teški metali u antroposferi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja)
 2. Lončarić, Z. (2012): Analiza teških metala i elemenata u tragovima u tlima, gnojivima, biljnim i animalnim tkivima. (interna skripta-predavanja)
 3. Šperanda, M., Antunović, Z., Florijančić, T. (2012): Teški metali u agrozoocenozama. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja)
 4. ISO standardi, EN norme, HRN norme, Zakoni i Pravilnici

Izborna literatura

 1. Hooda, Peter (2010): Trace elements in soils. Blackwell Publishing Ltd. West Sussex. United Kingdom.
 2. Schleger, Peter (2008): Trace Elements in Animal Production Systems. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.
 3. Olsson I.M, (2002): Biomonitoring of cadmium in cattle, pigs and humans. Swedish University of agricultural sciences. Uppsala, Sweden.
 4. Suttle, N. F. (2010): Mineral nutrition of livestock, CABI Publishing
 5. Kastori, R., Bogdanović, D., Kadar, I., Milošević, N., Sekulić, P., Pucarević, M. (2006): Uzorkovanje zemljišta i biljaka nezagađenih i zagađenih staništa. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo. Novi Sad.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Klasifikacija i svojstva taških metala, polumetala i ostalih esencijalnih i beneficijalnih elemenata u tragovima. Lončarić, Z. (2012): Teški metali u antroposferi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta) 1
2. Porijeklo teških metala u tlima, antropogeni unos teških metala u ekosustave (poljoprivreda, proizvodnja energije i goriva, rudarstvo i metalurgija, transportni sustavi, urbano-industrijski kompleksi, vojne aktivnosti, industrija, reciklirarnje). Lončarić, Z. (2012): Teški metali u antroposferi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta) 2
3. Raščlamba utjecaja poljoprivrede na teške metale u okolišu (mineralna i organska gnojiva, poboljšivači, pesticidi, navodnjavanje), posebnosti ciklusa teških metala u spontanoj biosferi, agrosferi i ruderalnim staništima. Lončarić, Z. (2012): Teški metali u antroposferi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta)  
4. Zakonska regulativa koncentracije teških metala u tlima, vodama, gnojivima i hrani. 4
5. Kemijske ekstraktivne metode za određivanje bioraspoloživosti teških metala u tlima. Lončarić, Z. (2012): Analiza teških metala i elemenata u tragovima u tlima, gnojivima, biljnim i animalnim tkivima. (interna skripta-predavanja) 5
6. Utjecaj gnojidbe i kondicioniranja tla na bioraspoloživost teških metala, ispiranje i pokretljivost teških metala u tlima antroposfere. Lončarić, Z. (2012): Teški metali u antroposferi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta) 4, 5
7. Koncentracije teških metala u biljni tkivima, posebnosti žitarica, uljarica, krmnog bilja, povrća i voća u transferu teških metala biljnim vrstama u prehrambeni lanac. Lončarić, Z. (2012): Analiza teških metala i elemenata u tragovima u tlima, gnojivima, biljnim i animalnim tkivima. (interna skripta-predavanja) 4, 5
8. Teški metali i kvaliteta hrane biljnog porijekla. Modeliranje bioraspoloživosti teških metala. Lončarić, Z. (2012): Teški metali u antroposferi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta) 5
9. Prvi parcijalni ispit 1-5
  Elementi u tragovima u izgradnji metaloenzima i metaloproteina u životinja i ljudi (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cr). Šperanda, M., Antunović, Z., Florijančić, T. (2012): Teški metali u agrozoocenozama. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja). 6
10. Prirodni izvori teških metala za životinje, utjecaj tla, gnojidbe, sezone, klime, dobi. Interrakcije između minerala. Šperanda, M., Antunović, Z., Florijančić, T. (2012): Teški metali u agrozoocenozama. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja). 6
11. Kinetika i metabolizam toksičnih teških metala (Cd, Pb, Hg, As), distribucija u tkivima. Šperanda, M., Antunović, Z., Florijančić, T. (2012): Teški metali u agrozoocenozama. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja). 7
12. Putevi unosa i zastupljenost teških metala u ovčjim i kozjim proizvodima. Šperanda, M., Antunović, Z., Florijančić, T. (2012): Teški metali u agrozoocenozama. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja). 8
13. Koncentracija teških metala u tkivu divljači kao prediktor onečišćenja okoliša. Šperanda, M., Antunović, Z., Florijančić, T. (2012): Teški metali u agrozoocenozama. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja). 9
14. Drugi parcijalni ispit 6-9
Izrada seminara. Priprema podataka, materijala i metode rada. 1-9
15. Izrada seminara. Prikaz I tumačenje rezultata. 1-9

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Usmeni Pismeni
09.11.2016. 9:00 11:00 9:00
18.01.2017. 9:00 11:00 9:00
08.02.2017. 9:00 11:00 9:00
22.02.2017. 9:00 11:00 9:00
12.04.2017. 9:00 11:00 9:00
10.05.2017. 9:00 11:00 9:00
14.06.2017. 9:00 11:00 9:00
05.07.2017.. 9:00 11:00 9:00
04.09.2017. 9:00 11:00 9:00
18.09.2017. 9:00 11:00 9:00
20.09.2017. 9:00 11:00 9:00