Transportni sustavi u VVV proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Darko Kiš

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s najsuvremenijim transportnim sustavima u voćarskoj, vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji, pri čemu se naglašava mogućnost racionalnije uporabe transportnih sustava, očuvanje plodnosti tla i zaštite okoliša.

Ishodi učenja

 1. Opisati fizikalno-mehaničke karakteristike transportiranih materijala
 2. Izabrati optimalan tip transportne ambalaže i izvedbu skladišta sukladno količini i vrsti proizvedene robe
 3. Opisati princip rada transportnih sredstava u VVV proizvodnji
 4. Kreiranje algoritma transportnih sustava i njihova optimalizacija
 5. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja transportnih sredstava u VVV proizvodnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Transportni sustavi u VVV proizvodnji
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 69085
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Babić, Ljiljana, Babić, M.: Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2000.
 2. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.: Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2005.
 3. Georgijević, M.: Regalna skladišta, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad, 1995.
 4. Lukač, P., Pandurović, T.: Strojevi za berbu voća i grožđa, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.
 5. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D.: Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011. (sveučilišni udžbenik)
 6. Šumanovac, L.: Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek-Vinkovci, 2001. (interna skripta)
 7. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Brčić, J., i sur.: Mehanizacija rada voćarstva i vinogradarstva, Agronomski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1995.
 2. Kurth, F.: Grundlagen der Fördertechnik, VEB Technik Verlag, Berlin, 1987.
 3. Mađarević, B.: Rukovanje materijalom (Unutrašnji transport-Pakiranje-Skladištenje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
 4. Marković, D.: Transport u poljoprivredi, Mašinski fakultet, Beograd, 1997.
 5. Potkonjak, V., Zoranović, M.: Transportna sredstva u poljoprivredi,Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1993.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Definicijatransporta. Povijesnirazvojtransporta. Karakteristika robe koja se transportira. Fizikalno-mehaničkasvojstvatransportiranogmaterijala. Karakteristikekomadne robe. Uređajizamjerenjefizikalno-mehaničkihsvojstavaploda. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 87-102.Lukač, P., Pandurović, T. Strojevizaberbuvoća i grožđa, str. 7-24. 1
2. Pakiranje robe, skladišta i ambalaža. Osnovni tipovi transportne ambalaže. Skladišta i ekonomska dvorišta. Regalna skladišta. Visokoregalno skladište-hladnjača za duboko zamrzavanje robe. Utjecaj makrolokacije na proizvodnju-metoda težišta. Projektiranje skladišta. Transport u skladištima rasute robe. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 10-17. Georgijević, M. Regalna skladišta, str. 173-180. 2
3. Sustavi ručne berbe. Pomagala za ručnu berbu. Samokretne platforme. Izvedbe transportnih sredstava u sustavu ručne berbe voća i grožđa. Lukač, P., Pandurović, T. Strojevizaberbuvoća i grožđa, str. 25-31. 3
4. Opseg i dinamikatransportnihradova. Opsegtransportnihradova. Dinamikatransporta. Pravcikretanjatransportnihsredstava (itinerera). Ponavljajućiitinerer. Šumanovac, L., Transport u poljoprivredi, str. 102-108,Brkić, D., Eksploatacijapoljoprivrednihstrojeva, str. 260-265. 3
5. Eksploatacijski pokazatelji cestovne i izvancestovne tehnike. Pokazatelji proizvodnosti (učinka) rada transportnih agregata. Određivanje potrebnog broja transportnih agregata. Šumanovac, L., Transport u poljoprivredi, str. 109-110, Brkić, D., Eksploatacijapoljoprivrednihstrojeva, str. 266-275. 3
6. Podjela sredstava vanjskog transporta. Mehanika vožnje. Gibanje kotača. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 103-110. 3
7. Gume. Općenito o gumama. Tipovi i način označavanja pneumatika. Dijagonalni pneumatici. Radijalni pneumatici. Pneumatici sa zračnicom. Pneumatici bez zračnica. Sigurnosni pneumatici. Specijalni pneumatici. Neispravnosti kod pneumatika. Norme za gume. Punjenje guma tekućinom. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 120- 133. 3
8. Opis, princip rada i glavni radni dijelovi jedno i dvoosovinskih prikolica. Načini istovara tereta iz poljoprivrednih prikolica. Mehanizmi za upravljanje na prikolicama. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 151-169. 3
9. Podjela sredstava nutrašnjeg transporta. Viličari. Proizvodnost (učinak) viličara. Stabilnost viličara. Prednji traktorski utovarivač. Trakasti transporter. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 176-206. 3
10. Jednostavna pretovarno-transportna oruđa, naprave i uređaji. Koloture i koloturnici. Čekrci. Integralni transport u poljoprivredi. Kontejneri i kontejnerizacija. Palete i paletizacija. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 250-281. 3
11. Osnovni pojmovi sustava masovnog usluživanja ili redova čekanja. Klasifikacija sustava masovnog usluživanja. Zatvoreni sustav masovnog usluživanja. Parametri jednokanalnog zatvorenog sustava masovnog usluživanja. Šumanovac, L., Transport u poljoprivredi, str. 110- 118, Brkić, D., Eksploatacijapoljoprivrednihstrojeva, str. 275-282. 4
12. Operacijska istraživanja u transportu. Povijest operacijskih istraživanja. Transportni problem. Modeli rješavanja transportnih problema. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 282-318. 4
13. Ekspertni sustavi. Primjena ekspertnih sustava u transportu. Georgijević, M., Regalna skladišta, str. 244-247. 4
14. Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi