Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Heffer

Suradnici

Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim pojmovima iz područja tribologije i sustavnog pristupa u rješavanju problema trošenja dijelova poljoprivrednih strojeva.

Ishodi učenja

 1. razumjeti temeljne pojmove iz područja tribologije,
 2. identificirati probleme tribološkog karaktera u tehničkim sustavima,
 3. opisati odnos trenja i trošenja materijala,
 4. definirati osnovne mehanizme trošenja u procesima trošenja,
 5. identificirati tribološke mjere za izbjegavanje i smanjenje trošenja,
 6. analizirati pojavne oblike trošenja u procesima trošenja,
 7. provesti analizu praktičnog slučaja trošenja (Case study) dijelova poljoprivredne tehnike i utvrditi čimbenike trošenja,
 8. samostalno odabrati primjenu odgovarajućih triboloških mjera u procesima trošenja poljoprivredne tehnike.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Goran Heffer
Šifra modula (nastavnički portal): 69061
Diplomski sveučilišni studij/smjer zajednički izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb

Izborna literatura

 1. Czichos, H. (1978): Tribology – a system approach to the science and technology of friction lubrication and wear, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York
 2. Kragelsky, I.V.; Alisin, V.V. (1981): Friction – Wear – Lubrication, Tribology Handbook, Mir Publishers, Moscow
 3. Odabrani radovi iz referentnih međunarodnih časopisa – Wear, Tribology International, Journal of Agricultural Engineering Research

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave 1,2
Značaj poznavanja problematike trenja i trošenja; Površine i njihov dodir: hrapavost i struktura površine, površinski (konformni) i koncentrirani (nekonformni) dodir. Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb
2. Sustavni pristup tribološkim problemima: pojam i elementi triboloških sustava (tribosustava), materijali triboloških elemenata; Procesi trenja: trenje sklizanja, trenje kotrljanja; Primjeri iz prakse. Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 1,2,3
3. Osnovni mehanizmi trošenja: abrazija, adhezija, umor površine, tribokorozija; Otpornost osnovnim mehanizmima trošenja. Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 4
4. Procesi trošenja: normalni i abnormalni procesi trošenja; Praćenje procesa trošenja: mjerljivi pokazatelji, metode praćenja. Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 1,2,3,4
5. Osnovne tribološke mjere izbjegavanja i smanjenja trošenja: izbor materijala, zaštita površina od trošenja, uhodavanje, podmazivanje. Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 5
6. Prvi parcijalni ispit 6
Analiza pojedinačnog oblika trošenja: sklizno trošenje, kotrljajuće trošenje, karakteristični primjeri iz prakse Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb
7. Analiza pojedinačnog oblika trošenja: udarno trošenje, izjedanje materijala (fretting), karakteristični primjeri iz prakse Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 6
8. Analiza pojedinačnog oblika trošenja: abrazijsko trošenje, erozija česticama, karakteristični primjeri iz prakse Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 6
9. Analiza pojedinačnog oblika trošenja: erozija kapljevinom, kavitacijska erozija, karakteristični primjeri iz prakse Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 6
10. Analiza složenog oblika trošenja sastavljeno od različitih pojedinačnih oblika trošenja, karakteristični primjeri iz prakse Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb 6
11. Drugi parcijalni ispit  
Studij praktičnog slučaja trošenja u primjeni poljoprivrednih strojeva: analiza pojedinačnih oblika, mehanizama i čimbenika trošenja, Izbor odgovarajućih triboloških mjera za izbjegavanje i smanjenje trošenja Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb Odabrani radovi iz referentnih međunarodnih časopisa – Wear, Tribology International, Journal of Agricultural Engineering Research 7,8
12. Seminarski rad – prezentacija studentskih radova. 7,8

Ispitni rokovi