Tržište i marketing u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Prenijeti studentima znanje o potrebama, ponudi, potražnji i cijenama kao i o marketing-miksu vodeći pri tome računa o specifičnosti hortikulturnih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Definirati mjesto tržišta u znanstvenom sustavu i njegova obilježja kao znanstvene discipline
 2. Opisati pojam tržišta, morfologiju i strukturu tržišta
 3. Nabrojati i objasniti tržišne čimbenike
 4. Analizirati i objasniti elemente marketing miksa, kao i mikro i makro okolinu poduzeća
 5. Interpretirati mikro i makro okolinu poduzeća
 6. Kreirati Case study (Studij slučaja) konkretnog poljoprivrednog gospodarstva ili poljoprivredne poslovne organizacije

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Tržište i marketing u hortikulturi – izborni modul
Koordinator modula: Izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 69063
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Tolušić, Z. (2007): Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (knjiga). Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Meler, M. (2005): Osnove marketinga, Ekonomski fakultet u Osijeku (knjiga). Osijek
 3. Bangs, D. (1994): Plan marketinga za vaše poduzeće, proizvode i usluge, Centar za poduzetništvo, Osijek (priručnik)
 4. Kotler, Ph (1999): Upravljanje marketingom (knjiga). Informator. Zagreb.
 5. Baban, Lj. (1987): Tržište. Školska knjiga. Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Mjesto tržišta u sustavu znanosti: Izvori teorije tržišta (Baban, Tržište, str. 5-23) 1
2. Morfologija (pojam, klasifikacija), tipologija tržišta (pojam, kriteriji, oblici tržišta) (Baban, Tržište, 74-97, 2
3. Struktura tržišta (pojam, elementi mjerenje), transparentnost tržišta (Baban, Tržište, 237-242) 3
4. Tržišni čimbenici (potrebe, ponuda, potražnja, cijene): pojam, identifikacija, klasifikacija, analiza (Tolušić, Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, str. 34-44) 3
5. 1. parcijalni ispit 1-3
6. Analiza elemenata marketing miksa: proizvod, cijena. (Meler, Osnove marketinga, str. 177-242) 4
7. Analiza elemenata marketing miksa: distribucija, promocija (Meler, Osnove marketinga, str. 243-288) 4
8. Okruženje poduzeća – akteri u mikrookolini I sile u makrookolini poduzeća ( Kotler, Upravljanje marketingom, str. 258-189) 5
9. Plan marketinga konkretnog poljopreivredno-prehrambenog poduzeća (Bangs, Plan marketinga za vase poduzeće, proizvode i usluge, 1-42) 6
10. Prezentacija seminara i 2. parcijalni ispit 1-6,4-6

Ispitni rokovi