Uporaba i održavanje tehničkih sustava

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Drago Kraljević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s osnovnim postupcima uporabe i održavanja tehničkih sustava u poljodjelstvu.

Očekivani ishodi učenja za predmet

  1. Opisati najvažnije sastavnice tehničkih sustava.
  2. Razumjeti složenost i interakciju između komponenti tehničkih sustava
  3. Razumjeti postupke za procjenu pouzdanosti tehničkog sustava
  4. Opisati uporabui i održavanje kao niz koji obuhvaća različite operacija i zahvate koji podupiru osnovnu funkciju. tehničkog sustava
  5. Usvojiti principe rada uporabe i održavanja tehničkih sustava koji osiguravaju optimalno korištrnje sa pozicije ergonomsko- ekonomskih i trehničko- tehnoloških kriterija.
  6. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja tehničkih sustava

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Uporaba i održavanje tehničkih sustava
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Drago Kraljević
Šifra modula (nastavnički portal): 69064
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit - 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Adamović, Ž., Jevtić, M. (1988) Preventivno održavanje u mašinstvu. Građevinska knjiga, Beograd
  2. Baldin, A.; Furlanetto L.:Održavanje po stanju, OMO, Beograd, 1980.

Izborna literatura

  1. Tehnička uputstva za uporabu i održavanje tehničkih sustava.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Podjela sustava na: tehničke, biološke, ekonomske, ekološke, informacijske, transportnei dr. 1
2. Ponašanja tehničkog sustava u različitim eksploatacijskim uvjetima 1
3. Karakteristike i pouzdanost tehničkih sustava 3,
4. Ostali pokazatelji tehničke i tehnološke kvalitete tehničkog sustava: pouzdanost, raspoloživost, efektivnost, sposobnost za održavanje i funkcionalna podobnost 3
5. Postupci uporabe tehničkih sustava s obzirom da se tehnički sustavi mogu naći u dva stanja, stanje "u radu" i stanje "u kvaru". 1,2,3
6. Ispravni i neispravni tehnički sustavi. Stohastički kvarovi tehničkih sustava 1,2,3
7. Održavanje u funkciji podržavanja radne sposobnosti tehničkih sustava kako bi isti obavljali svoju osnovnu zadaću. 2,3,4
8. Postupci održavanja koji koriste različite metode i pristupe. 2,3,4
9. Metode preventivnog održavanja kada je stvarno stanje sastavnih elemenata i sustava u većini slučajeva poznato 3,4
10. Preventivno održavanja koje podrazumijeva sniz postupaka za sprečavanje stanja "u kvaru", odnosno za održavanje tehničkog sustava u granicama funkcionalne ispravnosti u određenom vremenskom intervalu 3,4
11. Metode korektivnog održavanja gdje se smatra da stanje sastavnih elemenata ili sustava u cjelini nije poznato dok se ne poduzme konkretno održavanje ili dok se ne pojavi kvar 4
12. Održavanje prema stanju koje je kao oblik preventivnih aktivnosti a izvodi se prije nastanka kvara, jer je inicirano kao rezultat poznavanja stanja postrojenja ili njegovih komponenata – stanja koje je poznato kroz određeni vid kontrole 4
13. Metode procjene i osiguravanja pouzdanosti tehničkih sustava 5
14. Optimimiziranje održavanja tehničkih sustava u funkciji optimalne uporabljivosti 5
15. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi