Uzgoj i zaštita divljači

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s načinima uzgoja i zaštite divljači u Hrvatskoj, Europi i svijetu s naglaskom na pozitivan i negativan značaj ekoloških čimbenika na divljač, prvenstveno klimu, tlo, te druge biotičke i abiotičke čimbenike.

Ishodi učenja

 1. Klasificirati razine zaštite divljači u (ne)zaštićenim područjima pririrode
 2. Opisati biološka, ekološka i zoogeografska obilježja divljači
 3. Opisati staništa divljači
 4. Interpretirati ekološke čimbenike staništa s ciljem procjene gospodarskog kapaciteta lovišta te na temelju toga planirati smjernice gospodarenja lovištem
 5. Opisati i prepoznati najvažnije bolesdti divljači
 6. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz uzgoja odnosno zaštite prirode

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Uzgoj i zaštita divljači
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić
Šifra modula (nastavnički portal): 69066
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Tucak, Z. i sur. (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Tucak, Z. i sur. (2006): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 3. Janicki, Z. i sur. (2007): Zoologija divljači. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. Ministarstvo poljoprivrede www.mps.hr/.../LOVSTVO/ Zbirka%20propisa%20iz%20lovstva.pdf
 5. Anonimus (2013): Zakon o zaštiti prirode. Narodne novine broj 80.
 6. Topić, J., Vukelić, J. (2009): Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Izborna literatura

 1. Mustapić, Z. (gl.ur.) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez, Zagreb.
 2. Darabuš, S. i sur. (2009): Osnove lovstva. Hrvatski lovački savez, Zagreb.
 3. Frković, A. (2006): Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Hrvatski lovački savez, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Zakonski i podzakonski propisi vezani za lovstvo i zaštitu prirode. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. 1-29. Anonimus (2013): Zakon o zaštiti prirode. Narodne novine 80. 1
2. Biološke i ekološke karakteristike krupne divljači- punorošci: jelen obični, jelen lopatar, jelena aksis, srna obična. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 14-42. 2
3. Biološke i ekološke karakteristike karakteristike krupne divljači – šupljorišci: divokoza i muflona. Medvjed i divlja svinja. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 43-62; 99-102. 2
4. Biološke i ekološke karakteristike sitne dlakave divljači: jazavac, mačka divlja, kuna bjelica, kuna zlatica, lasica mala, dabar, zec obični, kunić divlji, puh veliki, lisica, čagalj, tvor, mungos. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 63-98; 103-139. 2
5. Biološke i ekološke karakteristike sitne pernate divljači: fazan, jarebice kamenjarke: – grivna i čukara, trčka skvržulja, prepelica pućpura i virdžinijska, šljuka bena i kokošica, golub grivnjaš i pećinar, divlja guska glogovnjača i lisasta, divlje patke: gluhara, glavata, krunasta, pupčanica, kržulja; crna liska, vrane siva i gačac, čavka zlogodnjača, svraka i šojka kreštalica. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 140-206. 2
6. Flora i vegetacija. Vegetacijske zone. Prirodno-geografska obilježja Hrvatske. Klase i karta stanišnih tipova. Prirodna staništa divljači. Tucak, Z. i sur. (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. 107-134. Tucak, Z. i sur. (2006): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.47-62. Topić, J., Vukelić, J. (2009): Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. 111-213;259-264. 3
7. Poboljšanje kvalitet staništa. Jednogodišnje i višegodišnje remize. Pintur, K. (2010): Uzgoj sizne divljači. 127-150. 3,4
8. Uzgoj divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, uzgajalištima te u zaštićenim dijelovima prirode. Stručna podloga za bonitiranje staništa. Procjena lovnoproduktivne površine. Bonitet staništa. Struktura populacije. Gospodarska starost. Izračun matičnoga fonda divljači i gospodarskoga kapaciteta lovišta. Dinamika razvoja fonda divljači. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. 55-105., 172-177. Tucak i sur. (2002): Lovstvo: 135-139. 3,4
9. Gospodarenje gospodarski značajnim vrstama krupne divljači: jelen obični, jelen lopatar, srna obična, divlja svinja, divokoza, muflon, medvjed. Tucak i sur. (2002): Lovstvo: 139-164. Tucak i sur. (2006): Zaštita divljači. 63-105. 4
10. Gospodarenje gospodarski značajnim vrstama sitne divljači fazan, zec, trčka. Tucak i sur. (2002): Lovstvo: 165-176. 4
11. Lovnotehnički i lovnogospodarski objekti. Zeleni mostovi. Prihrana i prehrana divljači. Vrste i načini lova. Tucak i sur. (2006): Zaštita divljači. 63-105. Tucak i sur. (2002): Lovstvo: 177-186. 4
12. Zaštita zdravlja divljači. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 191-244. 5
13. Terneska nastava 1,2,3,4,5
14. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi

23. studenoga 2016. u 9 sati

16. siječnja 2017. u 9 sati

6. veljače 2017. u 9 sati

20. veljače 2017. u  sati

10. travnja 2017. u 9 sati

22. svibnja 2017. u 9 sati

12. lipnja 2017. u 9 sati

26. lipnja 2017. u 9 sati

28. kolovoza 2017. u 9 sati

11. rujna 2017. u 9 sati

20. rujna 2017. u 9 sati