Zaštita bilja II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Suradnici

doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s principima zaštite bilja.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati i opisati morfološke značajke štetnih vrsta kukaca ratarskih i povrćarskih kultura, voćaka i vinove loze
 2. Objasniti biologiju i epidemiologiju najznačajnijih uzročnika bolesti ratarskih i povrćarskih kultura, voćaka i vinove loze
 3. Prepoznati i opisati ekonomski značajne korove
 4. Definirati i usporediti različite sustave zaštite bilja
 5. Donijeti odluku o potrebi primjene pesticida
 6. Argumentirati prednosti i nedostatke primjene sredstava za zaštitu bilja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Zaštita bilja II
Koordinator modula: Izv. prof. dr.sc. Ivana Majić
Šifra modula (nastavnički portal): 69068
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu. Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Grafika d.o.o, str. 202.
 2. Ivezić, M (2003): Štetnici vinove loze i voćaka. Veleučilište u Požegi i Rijeci
 3. Agrios, G.N. (2005.): Plant Pathology. General Aspects. 5th edition. Elsevier, Amsterdam
 4. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet Zagreb
 5. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
 6. Glasilo Biljne Zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Izd. HDBZ, Zagreb.

Izborna literatura

 1. Ciglar, I. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Zrinski Čakovec
 2. Maceljski i sur. (2004.): Štetočinje povrća. Zrinski Čakovec
 3. Jurković, D., Ćosić, J. (2003.): Zaštita vinograda i voćnjaka od uzročnika bolesti. Veleučilište u Požegi. Skripta, 1-83.
 4. Ćosić, J., Jurković, D., Vrandečić, K. (2006.): Praktikum iz fitopatologije. http//www.pfos.hr
 5. Maceljski i sur.(1997): Priručnik iz zaštite bilja, Izd. Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu R. Hrvatske, Zagreb.
 6. Knežević, M. (2006): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Štetne vrste kukaca i ostalih životinjskih organizama ratarskih i povrćarskih kultura te voćaka i vinove loze, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici (odabrana poglavlja), Ivezić, Štetnici vinove loze i voćaka (odabrana poglavlja) 1
2. prvi parcijalni ispit 1,4,5,6
3. Biologija i epidemiologija najznačajnijih uzročnika bolesti ratarskih i povrćarskih kultura, voćaka i vinove loze, Agrios, Plant Pathology (odabrana poglavlja), Kišpatić, Opća fitopatologija (odabrana poglavlja) 2
4. Mjere i metode suzbijanja štetnika i bolesti bilja, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici (odabrana poglavlja), Kišpatić, Opća fitopatologija (odabrana poglavlja), Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi) 4,5,6
5. drugi parcijalni ispit 2,4,5,6
6. Korovi i njihovo suzbijanje. Baličević i Ravlić, Fitofarmacija – skripta, Glasilo bilčjne zaštite (odabrani brojevi) 3
7. treći parcijalni ispit 3
8. završni usmeni ispit 1-6

Ispitni rokovi

 • 9.11.2016.
 • 11.1.2017.
 • 1.2.2017.
 • 15.2.2017.
 • 12.4.2017.
 • 3.5.2017.
 • 12.6.2017.
 • 29.6.2017.
 • 13.7.2017.
 • 6.9.2017.
 • 20.9.2017. DEKANSKI 
 • 25.9.2017.

ISPITI će se održati u 10 h

KONZULTACIJE su svake srijede (10-12 h)

Ispiti i konzultacije održati će se u kabinetu br. 407, IV kat