Zdravstvena zaštita životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s bolestima domaćih životinja s naglaskom na najznačajnije bolesti ovisno o temeljnom studiju koji student pohađa.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati bolesti prema etiologiji.
 2. Identificirati vanjske i unutrašnje uzročnike bolesti.
 3. Razlikovati bolesti prema njihovom ekonomskom značaju ili zoonotskom potencijalu.
 4. Povezivati patoanatomske promjene u životinja s dijagnostikom bolesti.
 5. Analizirati pojedinu bolest s obzirom na njezinu etologiju, patogenezu, dijagnostiku, metode liječenja i profilaksu.
 6. Primijeniti metode eradikacije bolesti koje se suzbijaju po zakonu.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Usmeni završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Rupić, V. (2009): Zaštita zdravlja domaćih životinja, zarazne i parazitske bolesti, HMU, Zagreb.
 2. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja, Unutrašnje i kirurške bolesti, HMU, Zagreb.
 3. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja, fiziologija i patologija reprodukcije, osobno izdanje autora.
 4. Rupić, V. (1994): Dijagnosticiranje zaraznih bolesti životinja i upala vimena, Agronomski fakultet.

Izborna literatura

 1. Veterinarski priručnik (2012) (VI. izmjenjeno izdanje), Vlasta Herak-Perković, Ž. Grabarević, J. Kos (urednici): Medicinska naklada, Zagreb.
 2. Cvetnić, Ž.: Bakterijske i gljivične zoonoze. Medicinska naklada. Zagreb.
 3. Pugh, D.G., Baird, A.N. (2012): Sheep and goat medicine. Srcond edition., Elsevier
 4. Divers, J.D., Peek S.F. (2008): Diseseas of dairy cattle. Saunders Elsevier

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Tematska cjelina 1: Zdravstvena zaštita životinja I (P – 40 sati) Vanjski i unutrašnji uzroci bolesti. Tematska cjelina 2: 2
2. Poremećaji u metabolizmu. 1,5
3. Opća patologija. 1,4,5
4. Osnove kirurgije. 3,4,5
5. Interne bolesti. 1,2,3,4,5
6. Bolesti reprodukcijskih organa. 2,3,4,5
7. 1. parcijalni ispit  
  Tematska cjelina 2: Zdravstvena zaštita životinja II (P – 35 sati) Zarazne bolesti. 1,3,4,5,6
8. Parazitarne bolesti. 1,3,4,5
9. Primjena zoohigijenskih mjera u sprječavanju i suzbijanju bolesti. 6
  2. parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

utorak, 20. rujna 2016. u 11.30 sati****

četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11.30 sati**

četvrtak, 12. siječnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 2. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 16. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 6. travnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 11. svibnja 2017. u 11.30 sati**

ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 8.30 sati*

ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u 8.30 sati*

četvrtak, 14. rujna 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 28. rujna 2017. u 11.30 sati*

* Redovni ispitni rokovi

** Izvanredni ispitni rokovi

*** Na preddiplomskom stručnom studiju u Osijeku kod kojeg se moduli održavaju u bloku nakon završetka nastave u istom mjesecu odredit će se ispitni rok za odslušani modul u dogovoru sa studentima uz prethodno sve navedene redovite i izvanredne ispitne rokove.

**** Dekanski ispitni rok

Konzultacije se održavaju četvrtkom od 11.00 sati.