Lovstvo i pčelarstvo

Diplomski sveučilišni studij Zootehnika (smjerovi Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Zootehnika, smjer Lovstvo i pčelarstvo, je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz specifičnih područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području animalne proizvodnje s naglaskom na lovnom gospodarenju i pčelarskoj proizvodnji. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, za organizaciju i upravljanje proizvodnjom, za razvoj tehnologija i za strateška odlučivanja u javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskom specijalističkom ili doktorskom studiju. Cilj je studentu osigurati dovoljno široka specifična znanja iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija, očuvanje okoliša i transfer znanja u gospodarstvo koje će se baviti lovnim gospodarenjem odnosno pčelarskom proizvodnjom. Nakon završenog studija, magistri inženjeri će biti sposobni za integraciju znanja o zakonodavstvu u lovstvu i pčelarstvu, zatim o biologiji, ekologiji, uzgoju i zaštiti divljači i pčela, što stvara preduvjete za planiranje, organizaciju i upravljanje tehnološkim postupcima u uzgoju divljači odnosno konvencionalnom i ekološkom uzgoju pčela, te za kreiranje i provođenje tržišnih, poslovnih, marketinških, upravljačkih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti u području lovstva i pčelarstva. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka zootehnike Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Zootehnika, smjer Lovstvo i pčelarstvo: 1. Integrirati znanja o biologiji i ekologiji divljači i pčela 2. Upravljati tehnološkim postupcima u uzgoju divljači te konvencionalnom ekološkom uzgoju pčela 3. Predložiti lovno gospodarski plan, te program zaštite divljači i pčela 4. Analizirati tržište, kreirati marketinške aktivnosti i napraviti poslovni plan u lovstvu i pčelarstvu 5. Upravljati lovištem i pčelarskom proizvodnjom 6. Predložiti i provesti znanstveno-istraživački pokus 7. Integrirati zakonsku regulativu u lovstvu i pčelarstvu

Godine studija