Specijalna zootehnika

Diplomski sveučilišni studij Zootehnika (smjerovi Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Zootehnika, smjer Specijalna zootehnika je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području animalne proizvodnje. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske i rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Studenti će izgraditi kompetencije za organiziranje i upravljanje proizvodnim procesima na farmi, samostalan razvoj nove tehnologije u animalnoj proizvodnji i implementaciju u proizvodni sektor. Cilj sveučilišnog diplomskog studija je studentu osigurati dovoljno široku nadogradnju znanja stečenu na preddiplomskom sveučilišnom studiju iz područja prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti, kako bi uspješno usvojili planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija u animalnoj proizvodnji. Nakon završenog studija, magistri inženjeri specijalne zootehnike će biti sposobni za upravljanje procesima proizvodnje krme i normiranje obroka za uzgajane životinje, planiranje i organizaciju radnih procesa u animalnoj proizvodnji, planiranje i provedbu selekcijskog rada na farmi, provedbu kontrole proizvedenih animalnih proizvoda na gospodarstvu, uporabu obnovljivih izvora energije, kreiranje i primjenu alternativnih sustava animalne proizvodnje sukladno kriterijima dobrobiti životinja, planiranje i provedbu bioloških istraživanja u različitim sustavima proizvodnje uz statističku obradu i kvalitetnu interpretaciju rezultata. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka zootehnike Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Zootehnika, smjer Specijalna zootehnika: 1. Upravljati procesima proizvodnje krme i normirati obroke u animalnoj proizvodnji u skladu s funkcionalnom anatomijom probavnog sustava domaćih životinja 2. Planirati, organizirati i upravljati tehnološkim procesima u animalnoj proizvodnji 3. Planirati i provoditi selekciju domaćih životinja i divljači 4. Napraviti plan i organizirati procese samokontrole u proizvodnim objektima te nadzirati sustave kvalitete animalnih proizvoda 5. Pripremiti i provoditi tehnološku proizvodnju i uporabu obnovljivih izvora energije (OIE) u animalnoj proizvodnji 6. Osmisliti i primijeniti alternativne proizvodne sustave u animalnoj proizvodnji sukladno kriterijima dobrobiti i zdravlja životinja i zaštite okoliša 7. Planirati i provesti biološka istraživanja u animalnoj proizvodnji u kontroliranim ili alternativnim sustavima držanja te interpretirati dobivene rezultate statističkih izračuna

Godine studija