Ekonomika agrokompleksa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz područja funkcioniranja ekonomike agrokompleksa kroz analizu ekonomike poljoprivredne industrije i proizvodnje hrane te njihove implikacije za ukupni razvoj poljoprivrede što će studentima omogućiti znanstveni pristup u procesu istraživanja problema u funkcioniranju agrokompleksa.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene metode u kratkim lancima opskrbe.
 2. Procijeniti i vrjednovati konkurenciju agrokompleksa.
 3. Rangirati i usporediti pokazatelje ponude i potražnje te drugih vanjskih i unutrašnjih okruženja.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode i postupke u tržišnoj i socijalnoj koordinaciji mehanizama upravljanja agrokompleksom.
 5. Valorizirati zahtjeve za prehrambenom sigurnošću i sigurnosti hrana te za zakonske regulative i poslovnu etiku.

Opis modula

Terminološke odrednice u definiranju teorije poduzeća, institucije u proizvođačko-prerađivačko- distribucijsko potrošačkom lancu, proizvodna diferencijacija, konkurencija i kakvoća u promociji i lancu prerade poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ekonomika poljoprivredne industrije kroz ponudu, potražnju, supstitute, marginalizam, slobodno tržište-učinkovitost-socijalna koordinacija aktivnosti različitih mehanizama. Osnove ljudske prehrane, zahtjevi za prehrambenom sigurnošću i sigurnost hrane, nadzor kakvoće hrane, zakonska regulativa i poslovna etika.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završnii ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Samuleson, P. A. (1992): Ekonomija, Mate d.o.o., Zagreb.
 2. Tracy, M. (1996): Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880-1998, Mate d.o.o. , Zagreb.
 3. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, Mate d.o.o. , Zagreb.
 4. Wayne, H. M., Josling, E. T. (1990): Agricultural Policy Reform, Politics and Process in the EC and USA, Iowa State University Press, Ames.

Preporučena literatura:

 1. Shy, O. (1995): Industrial organization: Theory and application. MIT Press, Massachusets.
 2. Carlton, D.; Perloff, J.M. (1994): Modern industrial organization. Harper Collins College Publisher, New York.
 3. Milgrom, P., Roberts, J. (1992): Economics, Organization and Management. Prentice Hall International Editions, Englewood Cliffs.

Ispitni rokovi

-