Ekonomika nacionalnih resursa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz područja alokacije nacionalnih resursa u odnosu na rast pučanstva kroz dimenziju, utjecajne čimbenike na globalne probleme zaštite nacionalnih resursa uključujući tržišne trendove, proizvodnju i intervenciju u djelu zaštite nacionalnih resursa što će studentima omogućiti znanstveni pristup u procesu istraživanja problema alokacije nacionalnih resursa.

Ishodi učenja

  1. Procijeniti i vrjednovati nacionalne resurse prema modelu stabilizacije i razvitka gospodarstva.
  2. Utvrditi i izabrati suvremene metode i postupke prilikom aktiviranja resursa.
  3. Valorizirati komparativne i konkurentske prednosti nacionalne ekonomije.
  4. Definirati ulogu privatnih i javnih činitelja prilikom alokacijie dobara i usluga.
  5. Analizirati globalne trendove poljoprivrednih resursa, proizvodnje hrane i zaštite okoliša.

Opis modula

Privatni i javni mehanizmi alokacije dobara i usluga, suradnja i koordinacija aktivnosti različitih mehanizama, aktualni problemi poljoprivrednih resursa, proizvodnje, potrošnje i međunarodne trgovine u svijetu i u Republici Hrvatskoj vezane za probleme proizvodnje hrane i prehrane, međunarodne trgovine poljoprivrednih proizvoda. Analiza čimbenika gospodarskog razvitka, tržišno restrukturiranje i privatizacija kao model stabilizacije i razvitka hrvatskog gospodarstva uz zaštitu nacionalnih resursa.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Usmeni ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Crkvenac, M. (1997): Ekonomska politika, Informator, Zagreb.
  2. Družić, I. (2003) Hrvatsko gospodarstvo, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb.
  3. Markandya, A., Richardson, J. (1992) Environmental Economics, Earthscan Publications, Ltd., London.

Preporučena literatura:

  1. Hall, R. E., Taylor J. B. (1986) Macroeconomic Theory, Performance and Policy, W. W. North of Company, New York.
  2. Wayne, H. M., Josling, E. T. (1990) Agricultural Policy Reform, Politics and Process in the EC and USA, Iowa State University Press, Ames.

Ispitni rokovi

-