Financijski menagment u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ivan Štefanić

Suradnici

Ciljevi modula

Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina potrebitih za kvalitetno upravljanje poslovnim financijama i donošenje poslovnih odluka na korporativnoj razini u neizvjesnom ekonomskom okruženju. Upoznavanje s metodama ekonomske analize znanstvenih pokusa.

Ishodi učenja

 1. Transformirati poslovnu ideju u potpuno razvijeni poslovni plan ili investicijsku studiju.
 2. Razumjeti utjecaj strukture financiranja na financijski rezultat poslovanja u neizvjesnom ekonomskom okruženju.
 3. Procjeniti financijski učinak poduzetničkog poduhvata statičkom i dinamičkim metodama.
 4. Vrednovati nematerijalnu poslovnu imovinu i procjeniti njem učinak u poslovanju.
 5. Odabrati primjerenu ekonomsku metodu vrednovanja znanstvenog pokusa.

Opis modula

Tematske cjeline modula su: izvori financiranja uključujući financiranje korporativnih poslovnih subjekata, pokazatelji uspješnosti poslovanja, statičke i dinamičke metode procjene investicija, parcijalna i agregatna analiza poljoprivrednog poduzeća ili gospodarstva, ekonomska evaluacija znanstvenog pokusa, vrednovanje nematerijalne imovine, unapređenje financijskog rezultata poslovanja financijskim instrumentima, poslovna simulacija "The Leverage game".

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-5 Pohađanje predavanja, rasprave tijekom nastave i izrada zadataka, proučavanje literature i priprema za nastavu Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar, izrada i prezentacija projektnog zadatka 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija projektnog zadatka Pregled i vrednovanje projektnog zadatka prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Brandes, W., Odening, M. (1992) Investizion, Finazierung und Wachstum in Landwirtschaft. Ulmer, Sttutgart.
 2. Van Horn, James C. (1993): Financijsko upravljanje i politika. MATE, Zagreb.
 3. Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker, C.B. (1995): Financial Management in Agriculture. Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois.

Preporučena literatura:

 1. Karić, M., Štefanić, I. (1999): Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Tracy, J.A. (1994): Kako čitati i razumjeti financijski izvještaj. Jakubin i sin, Zagreb.
 3. Oltmans, A.W. (1995): The leverage Game, Agricultural Finance review, London.

Ispitni rokovi

-