Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Instrumenti i politika agrarnog i ruralnog razvoja

Instrumenti i politika agrarnog i ruralnog razvoja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

Prof.dr.sc. Ivan Štefanić

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz područja sredstava, instrumenata i mjera agrarne i ruralne politike što će studentima omogućiti znanstveni pristup u procesu istraživanja problema pojedinih agroekonomskih i agrarnopolitičkih djelovanja na poljoprivrednu proizvodnju.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene metode u proizvodnim funkcijama, troškovima, ponudi, potražnji, potrošnja te konkurenciji.
 2. Procijeniti i vrjednovati ekonomski razvoj Lewisov model, Jorgensonov model, KWC model, Ranis-Fei model.
 3. Rangirati i usporediti indikatore doprinosa razvoja moderne poljoprivrede ukupnom gospodarskom razvoju.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode i postupke u analizi sredstava, instrumenata i mjera agrarne politike.
 5. Valorizirati učinke agrarno-političkih mjera na dohodak i konkurentnost poljoprivrednog sektora.

Opis modula

Osnovni pojmovi iz domena agrarne ekonomike i agrarne politike, metode i izvori podataka u agroekonomskim i agrarnopolitičkim istraživanjem. Opća ekonomska načela proizvodnih funkcija i troškova, ponuda, potražnja, potrošnja, elastičnost, konkurencija, monopol, tržište i država, djelovanje makroekonomskih varijabli na poljoprivredu. Prikaz teorija ekonomskog razvoja kroz industrijalizacija kao model gospodarskog razvoja, Lewisov model, Jorgensonov model, KWC model, Ranis-Fei model, te analiza indikatora doprinosa razvoja moderne poljoprivrede ukupnom gospodarskom razvoju. Analiza sredstava, instrumenata i mjera agrarne i ruralne politike, te prikazati njihovo djelovanje na rizik i nesigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji kroz agrarnu ponudu i činitelje koji je determiniraju uz mjere podržavanja razvoja poljoprivrede, matricu makroekonomskih ciljeva, PAM matricu, DCR omjer.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,00 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 1,40 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Usmeni ispit 3,60 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 6,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Baban, Lj. (1999): Ogledi iz agrarne ekonomije, Sveučilišni udžbenik, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Defilipis, J. (2002): Ekonomika poljoprivrede, Školska knjiga, Zagreb.
 3. Ghatak, S., Ingerstent, K. (1984): Agriculture and Economic Develpoment, Whawatsheaf Books Ltd, Brighton, Sussex.
 4. Petrač, B. (2002): Agrarna ekonomika, Sveučilišni udžbenik, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
 5. Trasy, M. (1982): Agriculture in Western Europe, Challenge and Resource, Grande, London.

Preporučena literatura:

 1. Harwood I. J., Vailey W. K. (1994): The World Market, Goverment Intervention and Multilateral Policy Reform, U.S.D.A, Washington, USA.
 2. Helmberger, G. P. (1991): Economic Analysis of Farm Programs, University of Wisconsin, Mc Graw-Hill, Inc., USA.
 3. Eric A. M., Scott R. P. (1998): The Policy Analysisi Matrix for Agricultural Development, Cornell University Press, Ithaca and London.
 4. Republic of Croatia, Competitiveness in Agriculture and EU Accession (2001): A Strategy for Croatian Agriculture, Landel Mills Limited, Trowbridge, Wiltshire, United Kingdom.

Ispitni rokovi

-