Marketing hrane

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirna Leko

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz područja marketinga aplicirano na pojloprivredu i prehrambenu industriju što će studentima omogućiti znanstveni pristup u procesu istraživanja i rješavanja problema uspješnog plasmana ovih proizvoda na tržište.

Ishodi učenja

 1. Identificirati elemente marketing procesa u okviru prehrambenog sustava.
 2. Protumačiti i objasniti specifično djelovanje različitih marketinških aktivnosti na različitim razinama prehrambenog sustava.
 3. Vrjednovati primjenu različitih marketing strategija i aktivnosti u konkretnim slučajevima.
 4. Identificirati ključne karakteristike ponašanja potrošača na tržištu hrane.
 5. Osmisliti temeljne elemente marketing strategije za određeni proizvod hrane.
 6. Analizirati globalne trendove na tržištu hrane i njihov utjecaj na kreiranje marketing strategije poduzeća.

Opis modula

Osnovni pojmovi iz domene marketinga i njihova aplikacije na područje hrane, odn. poljoprivrednih i prehambenih proizvoda: istraživanje i segmentiranje tržišta, marketing strategija, marketing mix, ponašanje potrošača, suvremeni trendovi na domaćem i svjetskom tržištu hrane.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-6 Proučavanje literature i izrada zadataka Pregled i provjera izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-6 Proučavanje literature izrada i prezentiranje seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada
Završni ispit 2,40 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Pismeni ili usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Leko-Šimić, M. (2002): Marketing hrane, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Kolega, A. (1994): Tržništvo poljodjelskih proizvoda, Globus, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Vajić. I. (1989): Ekonomika prehrambene industrije, Informator, Zagreb.
 2. Strecker, O. et al (1990): Marketing fuer Lebensmittel, DLG, Framkfurt a/M.
 3. Hungate,L.S., Sherman,R.W. (1979): Food and Economics, AVI Westport, Conn.
 4. Mennel, S. et al. (1998): Prehrana i kultura – sociologija hrane, Jesenski i Turk, Zagreb.

Ispitni rokovi

-