Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Matematičko-statistički modeli u agroekonomici

Matematičko-statistički modeli u agroekonomici

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Nenad Šuvak

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorande s matematičkim i statističkim metodama modeliranja u agroekonomici koji se najčešće primjenjuju pri rješavanju problema u praksi. Pri tome je naglasak na razumijevanju mogućnosti primjene statističkih metoda u pojedinim situacijama te osposobljavanju za samostalno korištenje dostupnog statističkog softvera.

Ishodi učenja

 1. Analizirati metode i modele koje koriste u statističkom zaključivanju.
 2. Razumjeti statističke metode koje koriste u statističkom zaključivanju.
 3. Demonstrirati sposobnost analize realnih podataka korištenjem modela i metoda iz sadržaja kolegija.
 4. Razumjeti koristi ali i ograničenja statističke analize podataka u primjeni.
 5. prezentirati rezultate statističkih analiza i mogućnost njihove primjene laicima i stručnjacima.
 6. koristiti računala i prikladne programske pakete prilikom analize podataka.

Opis modula

Matematički i statistički modeli; Pojam vjerojatnosti (klasičan i statistički pristup modeliranju vjerojatnosti; aksiomi vjerojatnosti; slučajne varijable); Važne distribucije (diskretne distribucije: Bernoullijeva, binomna, geometrijska i Poissonova; neprekidne distribucije: uniformna, eksponencijalna, normalna, Studentova i F distribucija); Numeričke karakteristike slučajnih varijabli (očekivanje, varijanca, koeficijent asimetrije, koeficijent spljoštenosti); Slučajni uzorak; Procjena numeričkih karakteristika - točkovna i intervalima pouzdanosti, procjena distribucije; Testiranje hipoteza; Regresijska analiza; Modeliranje i procjena rizika; Linearno i dinamičko programiranje, analiza mreža i mrežno planiranje.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i seminar 0,80 1-6 Proučavanje stručne literature i primjena statističkog softvera za analizu stvarnih podataka Diskusija, kontinuirano praćenje samostalnog rada na zadacima
Vježbe 0,80 1-6 Primjena znanja i vještina usvojenih na predavanjima i vježbama pri samostalnoj izradi seminarskog rada Diskusija u vidu konzultacija o metodama koje student primjenjuje pri izradi seminarskog rada
Završni ispit 2,40 1-6 Izrada i prezentacija seminarskog rada, odgovaranje na pitanja o metodama korištenima pri izradi seminarskog rada Usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Benšić M., Šuvak N., (2013): Primijenjena statistika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek.
 2. Benšić M., Šuvak N., (2014): Uvod u vjerojatnost i statistiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek.
 3. Bazaraa M.S., Sherali H.D., Shetty C.M. (2006): Nonlinear Programming. Theory and Algorithms, 3rd Edition, Wiley, New Jersey.
 4. Taha H. A. (2006): Operations Research: An Introduction; 8th ed, Prentice Hall.

Preporučena literatura:

 1. Scitovski R. (2013): Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, nastavni materijali, Odjel za matematiku, sveučiliša J.J. Strosmmayera u Osijeku: http://www.mathos.unios.hr/~scitowsk/Kvantitativne/materijali.html.
 2. Pauše Ž. (1993): Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb.
 3. McClave J.T., Benson P.G., Sincich T. (2001): Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New York.
 4. Bhattacharyya, G.K., Johnson R.A. (1977): Statistics Concepts and Methods, J. Wiley.
 5. Barković, D. (2010): Operacijska istraživanja, drugo izdanje, Sveučilište u Osijeku, Osijek.
 6. Neralić L. (2003): Uvod u matematičko programiranje, Element, Zagreb.

Ispitni rokovi

-