Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Metode i izvori ekonomskih i proizvodnih teorija

Metode i izvori ekonomskih i proizvodnih teorija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Ciljevi modula

Upoznati studente s agroekonomskim problemima (alokacijom, distribucijom, stabilizacijom), te s mehanizmima djelovanja slobodnog tržišta.

Ishodi učenja

 1. Opisati prirodu ekonomike kao znanosti koja se bavi rješavanjem problema oskudice.
 2. Pomoću analize ponude i potražnje analizirati ekonomska zbivanja na tržištu.
 3. Procijeniti čimbenike koji utječu na proizvodnju i troškove.
 4. Analizirati poslovanje poduzeća u različitim tržišnim strukturama.
 5. Oobjasniti kako funkcioniraju tržišta čimbenika proizvodnje.
 6. Analizirati poslovni ciklus pomoću analize agregatne potražnje i agregatne ponude.
 7. Prepoznati na koji način ekonomske zakonitosti utječu i na tržište poljoprivredno- prehrambenih proizvoda.
 8. Ocijeniti i argumentirati na koji je način moguće stečena znanja o ekonomskim kategorijama primijeniti u svakodnevnom radu subjekata u agraru.

Opis modula

Orijentacija u razvitku ekonomske misli. Ekonomski značaj proizvodnje. Krivulja proizvodnih mogućnosti. Ponuda i potražnja. Elastičnost ponude i potražnje.Tržište i komunikacija. Rast i strukturalne promjene, raspodjela rada, teorija cijena i proizvodne teorije. Proizvođačev izbor. Tržište dobara.Tržište čimbenika proizvodnje.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,20 1-8 Proučavanje stručne literature i primjena statističkog softvera za analizu stvarnih podataka Diskusija, kontinuirano praćenje samostalnog rada na zadacima
Seminar 1,20 1-8 Primjena znanja i vještina usvojenih na predavanjima i vježbama pri samostalnoj izradi seminarskog rada Diskusija u vidu konzultacija o metodama koje student primjenjuje pri izradi seminarskog rada
Završni ispit 3,60 1-8 Izrada i prezentacija seminarskog rada, odgovaranje na pitanja o metodama korištenima pri izradi seminarskog rada Usmeni ispit
Ukupno 6,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Ferenčak, I. (1998): Počela ekonomije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Samuleson, P.A., Nordhaus, W. (2000): Ekonomija, Mate, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Mankiw, G.,(2006): Osnove ekonomije, Mate, Zagreb.
 2. Parkin, M. (1990): Economics, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 3. Dyal, A.J., Karatjas, N. (1985): Basic Economics, McMillan Publishing Company, New York.

Ispitni rokovi

-