Poduzetništvo u agraru

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

Ciljevi modula

Primijeniti poduzetnička znanja i metode upravljanja u rastu i razvoju poduzeća temeljenih na kreativnosti i inovativnosti u agraru.

Ishodi učenja

 1. Kategorizirati metode generiranja ideja i kreativnog rješavanja problema.
 2. Planirati proces razvoja novih proizvoda i proizvodnji.
 3. Pripremiti poduzetničku strategiju uvođenja novih proizvoda, novog ulaska na tržšte i umanjivanja rizika pri novom ulasku.
 4. Kreirati strategije rasta i upravljanje implikacijama rasta.
 5. Predložiti načine kako poduzetnički pothvat završiti i započeti sa novim.
 6. Odabrati odgovarajući oblik strateškog povezivanja i virtualne organizacije proizvodnje i poslovanja u agraru.

Opis modula

Primjena poduzetništva u promjenjivim uvjetima okoline s ciljem racionalnog korištenja raspoloživih činitelja poljoprivredne proizvodnje. Poduzetničke metode i strategije rasta i razvoja gospodarskih subjekata u poljoprivredi. Potrebe i mogućnosti pristupa i razvoja na međunarodnom tržištu.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,60 1-6 Proučavanje literature i izrada zadataka Pregled i provjera izrađenih zadataka
Seminar 1,00 1-6 Proučavanje literature izrada i prezentiranje seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada
Završni ispit 2,40 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Pismeni i usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Hisrich, R.D. Peters, M.P. Shepherd, D.A. (2008): Poduzetništvo, Sedmo izdanje. MATE, Zagreb, str. 136-162;462-515;572-591.
 2. Timmons, A.J. (1999): New venture Creation, Entrepreneurship for the 21st century, 5th Edition, IRWINIM McGraw, Hill Companies, USA pp 239-277.
 3. Kolaković, M. (2006): Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb, str. 202-231.

Preporučena literatura:

 1. Olson, D. K. (2004): Farm Management, Principles and Strategies, Iowa State Press a Blackwell Publishing Company.
 2. Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2008): Farm Management Sixth Edition, McGraw – Hill International Edition.
 3. Ćesić, Z. i sur. (2006): Primijenjeno poduzetništvo, zbirka tekstova, Beretin Split, Cera Prom, Zagreb.

Ispitni rokovi

-