Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Povijest poljoprivrede i sociologija agrara

Povijest poljoprivrede i sociologija agrara

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Antun Šundalić

Suradnici

Ciljevi modula

Ukazati doktorantima na suvremeni socioekonomski kotekst agroekonomske orijentacije danas, kao i na povijesnu dimenziju sela i seljaštva u Slavoniji i Baranji. Također, u uvjetima svjetskih integracijskih procesa locirati značaj agroekonomske aktivnosti za hrvatsko društvo.

Ishodi učenja

  1. Prepoznati aktualne društvene procese kao modernizaciju.
  2. Razumjeti posljedice modernizacije na život u sela i seljaštva.
  3. Analizirati utjecaj globalizacije na agroekonomske aktivnosti u hrvatskom društvu.
  4. Konstruirati mogući smjer razvoja sela i poljoprivrede u Hrvatskoj.

Opis modula

Seljačka društva i modernizacija.Selo i seljaštvo u transformaciji. Ruralni prostor i modernizacija. Novi identitet ruralnog prostora i seljaka u uvjetima globalnih integracija.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-3 Proučavanje stručne literature i primjena statističkog softvera za analizu stvarnih podataka Diskusija, kontinuirano praćenje samostalnog rada na zadacima
Seminar 0,80 3-4 Primjena znanja i vještina usvojenih na predavanjima i vježbama pri samostalnoj izradi seminarskog rada Diskusija u vidu konzultacija o metodama koje student primjenjuje pri izradi seminarskog rada
Završni ispit 2,40 1-4 Izrada i prezentacija seminarskog rada, odgovaranje na pitanja o metodama korištenima pri izradi seminarskog rada Usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Šundalić, A. (2010): Selo, iz autentičnosti u neprepoznatljivost, Osijek, Ekonomski fakultet – Sveučilište J.J. Strossmayera.
  2. Cifrić, I. (2003): Ruralni razvoj i modernizacija, Institut za društvena istraživanja, Zagreb.

Preporučena literatura:

  1. Šundalić, A. (2002): Evolucija seljaćkog posjeda i njezin utjecaj na seoski okoliš, U knjizi: M. Štambuk – I. Rogić – A. Mišetić: Prostor iza, Institut, društvenih znanosti I. Pilar, Zagreb.
  2. Mendras, H. (1976): Seljačka društva, Globus, Zagreb.
  3. Mirković, M. (1950): Održanje seljačkog posjeda, Hrvatska naklada, Zagreb.
  4. Župančić, M. (2000): Tranzicija i modernizacijske perspektive hrvatskog sela, "Sociologija sela", Vol. 38, No.1-2, Zagreb.

Ispitni rokovi

-