Tržište poljoprivrednih proizvoda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić

Suradnici

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Ciljevi modula

Upoznati studente poslijediplomskog studija o novim saznanjima i problemima koji se javljaju u prometu poljoprivrednih proizvoda i agromarketinga.

Ishodi učenja

 1. Opisati specifičnosti tržišta poljoprivvrednih proizvoda.
 2. Uočiti probleme koji se javljaju na tržištu poljoprivrednih proizvoda u pojedinoj etapi životnog ciklusa poljoprivrednih proizvoda.
 3. Pojasniti moguće strategije ulaska na tržište.
 4. Usporediti strategije izlaska na tržište(istaknuti prednosti/nedostatke).
 5. Pokazati važnost promocije za ulazak i/ili zadržavanje na pojedinom tržištu.
 6. Upotrijebiti metode istraživanja tržišta za rješavanje problema i prikupljanje podataka/ informacija o izabranom tržišnom segmentu.
 7. Odrediti moguće strategije djelovanja.
 8. Predstaviti odabranu strategiju nastupa na tržištu za konkretne skupine proizvoda.

Opis modula

Uvod u istraživanje, rješavanje problema poljoprivrednog tržišta vezano uz proširenje tržišta u EU. Upoznavanje s problemima okruženja svjetskog tržišta (ekonomskog, političkog, zakonodavnog i kulturnog okruženja). Strategija ulaska na strana tržišta (izvoz proizvoda i usluga, leasing, međunarodna ugovorna suradnja, strana ulaganja, analiza strategije ulaska na strana tržišta…). Promocija i propaganda, osobna prodaja i unapređenje prodaje. Istraživanje tržišta (projekt istraživanja, vrste i metode istraživanja, sekundarni i primarni podaci i vrednovanje informacija.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-5 Proučavanje literature i izrada zadataka Pregled i provjera izrađenih zadataka
Seminar 0,80 3-8 Proučavanje literature izrada i prezentiranje seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada
Završni ispit 2,40 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Pismeni ili usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Tolušić, Z. (2011): Tržište i distribucija poljoprivredno prehrambenih proizvoda, Grafika Osijek.
 2. Bratko, S. (1980): Organizacija tržišnog poslovanja, FOI Varaždin, Varaždin.
 3. Goodman, D., Watts, M.J.(1997): Globalizing Food, Agrarian Questions and Global Restructuring, Routleedge, London.
 4. Družić, I.(1997): Tranzicijska funkcija poljodjelstva, HAZU, Zagreb.
 5. Samardžija, V. (2002): Prilagodbe politikama unutarnjeg tržišta EU, Ministarstvo za Europske integracije, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Kohls, R.-Uhl, J. (1985): Marketing of Agricultural Products, Mc Millan Publisihing Company, New York.
 2. Kotler, O. (1994): Upravljanje marketingom, analiza, planiranje, primjena i kontrola, Informator, Zagreb.
 3. Meler, M. (1999): Marketing, Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku.
 4. Previšić, J. Ozretić Došen, Đ. (2000): Osnove međunarodnog marketinga, Masmedia, Zagreb.

Ispitni rokovi

-